NYHEDSBREV NR. 2, JUNI 2013
Header

Ændring af VE-loven vedtaget

Torsdag den 30. maj 2013 vedtog Folketinget et forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).  


De væsentligste ændringer i VE-loven i relation til køberetsordningen og værditabsordningen er beskrevet i overbliksform nedenfor:

Værditabsordningen:

Fremover vil der kun kunne gives værditabsbetaling for værditab på beboelsesejendomme, og ikke som tidligere på fast ejendom. Begrebet "beboelsesejendom" er i den nye lov defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen.
 
Nye kystnære havvindmøller, som etableres efter statsligt udbud, bliver omfattet af værditabsordningen.

Der skal fremover sendes orienteringsbrev til ejere af bygninger, der ligger inden for en afstand af 6 gange møllehøjden fra mølleprojektet.

Energinet.dk skal deltage på det offentlige møde og orientere om reglerne for værditabsordningen og køberetsordningen.

Anmeldelsesperioden forlænges fra 4 til 8 uger.

Opstilles vindmøllerne ikke inden 3 år, kan anmelder eller opstiller anmode om en ny værditabsvurdering.

Taksationsmyndighedens afgørelser om processuelle spørgsmål, herunder afvisning af anmeldelse, afslag på dispensation, genoptagelse el. lign., kan indbringes for domstolene som et søgsmål mod Taksationsmyndigheden.


Køberetsordningen:

Serie 0-møller omfattes af køberetsordningen. Prototypevindmøller er fortsat undtaget.

Nye kystnære havvindmøller, som etableres efter statsligt udbud, bliver omfattet af køberetsordningen.

 Udbuddet må tidligst finde sted, når opstiller har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf. Dvs., at opstiller skal sikre sig, at der enten foreligger en byggetilladelse, etableringstilladelse eller en korrekt anmeldelse til kommunen.

Udbuddet skal ske inden nettilslutning.


Energinet.dk skal fremover oplyse om de konkrete udbud af ejerandele via en hjemmeside.

Udbudsmaterialet skal indeholde en ansvarserklæring underskrevet af de ansvarlige for udbudsmaterialet.

Der må ikke være knyttet personlig hæftelse til udbudte andele i havvindmøller, dvs. virksomhedsformen I/S må ikke benyttes. 

Naboer inden for 4,5 km fra møllen har fortrinsret til op til hver 50 andele.

Ved udbud i havvindmøller har borgere i den eller de kommuner, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, også mulighed for at købe andele.

Der stilles krav om afholdelse af et offentligt møde om udbuddet af ejerandele.

Udbudsperioden forlænges fra mindst 4 uger til mindst 8 uger og skal påbegyndes ved annonceringen.

Ud over de ovennævnte ændringer medfører den nye lov også en række yderligere ændringer i forhold til kystnære vindmøller samt hustandsvindmøller.

Ikrafttræden

Den reviderede VE-lov træder som udgangspunkt i kraft 15. juni 2013. Der er imidlertid fastsat en række overgangsbestemmelser, der bl.a. betyder, at de nye regler for værditabsordningen først får virkning for vindmølleprojekter, for hvilke det offentlige møde afholdes den 1. juli 2013 eller senere. De nye regler for køberetsordningen får som udgangspunkt virkning for udbud af andele, der annonceres den 15. juni 2013 eller senere.

Det vedtagne lovforslag kan ses i sin helhed her
Tip en ven
Hvis indholdet af dette nyhedsbrev kunne være af interesse for en, du kender, så giv vedkommende besked via vores "TIP EN VEN"-funktion.
Del nyhedsbrevet
Kontakt
De Fire Vindmølleordninger
+45 70 20 13 53
fo@energinet.dk
Links