Naventi Fonder AB
Fredag, 17 april 2020

Förvaltarkommentar

Fondernas utveckling
Våra fonder utvecklades negativt under årets första kvartal, då marknaderna präglades av oron för coronaviruset och dess påverkan på världsekonomin. Dock återhämtade sig våra fonder i slutet av första kvartalet då riskviljan i marknaden kom tillbaka något. Av våra fonder har Naventi Offensiv Flex presterat bäst med en nedgång om -7,07% för det första kvartalet 2020, att jämföra med fondens jämförelseindex, vilket noterar en nedgång om -15,41%. På sektornivå har teknologisektorn gynnats av en stark expansion mycket på grund av ökat teknikanvändande i samband med coronavirusets spridning. Sett till fondernas enskilda aktieinnehav återses Amazon i topp.

Aktier
Årets första kvartal inleddes med stigande börser i januari, där bolagsrapporterna påvisade generellt räkenskaper över förväntan. Amazon, vårt största aktieinnehav, krossade förväntningarna och där molntjänsterna (AWS) påvisade en tillväxt om 34%. Även Apple, som är vårt sjätte största innehav, överträffade förväntningarna och visade på en tydlig återhämtning inom bolagets kinesiska försäljning.

Under februari och mars har fokus varit på coronaviruset och på vilket sätt samhällets åtgärder påverkar världsekonomin och bolagens intjäningsförmåga. För att minimera riskerna kopplade till viruset sålde vi av fondernas innehav i turismsektorn under början av kvartalet. Vi har även undvikt energisektorn, flygindustrin, klassisk amerikansk och europeisk banksektor samt minskat exponeringen mot transportsektorn.

Våra temabaserade investeringar inom cybersäkerhet fick en flygande start på året och sektorn har påvisat god resistens mot pågående viruspandemi. Everbridge, vars verksamhet är att nå ut med information i krissituationer, steg hela 45% under första kvartalet.

Med anledning av coronaviruset har vi noterat ett ökat tryck på tjänster som gör det möjligt att arbeta på distans. Denna utveckling kommer sannolikt att accelerera och efterfrågan på dessa produkter/tjänster tror vi kommer att öka i framtiden. Vi ökade innehavet i Tal Education, ett bolag som erbjuder utbildning på distans, samt Microsoft, där bolagets applikation för videomöten (Teams) ökade sina dagliga användare från 32 miljoner till 44 miljoner under en vecka i mars.

De bolag som bidragit mest till fondernas avkastning är Amazon.com Inc, Tal Education Group och Embracer Group, med en avkastning om 12,9%, 17,9%, respektive 38,9%. Norwegian Finans, HDFC Bank och Aroundtown bidrog negativt, med en avkastning om -60,2%, -34,7%, respektive -40,3%. Samtliga avkastningssiffror är räknat i svenska kronor och inkluderar eventuell utdelning.

Vi har fortsatt undervikt mot bolag i Europa med anledning av den svaga makrodatan, risken för amerikanska tullar mot europeiska varor och coronavirusets framfart. Vi är fortsatt optimistiska till den amerikanska tekniksektorn, där merparten av våra portföljbolag har stabila kassor och påvisar relativt god tillväxt- och lönsamhetsnivå. Detsamma gäller tillväxtmarknader, där vi bibehåller övervikt mot Kina som ligger längre fram i viruscykeln.

Räntor och valutor
Januari präglades av en väldigt stark riskvilja i kreditmarknaden. Många kreditfonder hade i början av året mycket likviditet för framtida investeringar samtidigt som marknaden fortsatt noterade inflöden till kreditfonder. Det var hög efterfrågan på obligationer utgivna i svenska och norska kronor samt i euro. I slutet av januari kom nyemissionerna av obligationer igång och efterfrågan hos investerarna var hög.

Likt aktiemarknaden påverkades kreditmarknaden negativt under februari och mars till följd av coronaviruset och rädslan tog vid. För att motverka coronavirusets negativa påverkan på ekonomin, beslutade flera länder om massiva stimulansåtgärder, både via finans- och penningpolitiken. De flesta större centralbanker sänkte räntan och i Sverige meddelade Riksbanken att man avser köpa obligationer för 300 miljarder kronor under året. Sedan tidigare har man köpt statsobligationer men det utökas nu att även köpa företagsobligationer. Detta är positivt för kreditmarknaden då efterfrågan ökar på dessa värdepapper.

Centralbankernas agerande tillsammans med gigantiska finanspolitiska krispaket, har gett en lugnande effekt på marknaderna och i slutet på kvartalet tilltog riskviljan och volatiliteten sjönk. Trots att vi i sviterna av coronavirusets spridning kommer se en ökad arbetslöshet och en betydligt lägre tillväxt än vad man tidigare räknat med, ser vi goda möjligheter till avkastning från nuvarande nivåer.

De flesta obligationer handlas dessutom under par (100), vilket kommer att generera en ”pull to par”-effekt, dvs. med tiden kommer obligationerna förutom avkastning från ränta, stiga i pris när obligationen går mot förfall och det ursprungliga lånebeloppet skall återbetalas. Denna effekt skall man inte underskatta och den kommer att ske oavsett marknadsklimatet i övrigt.

Stockholm den 17 april 2020

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Glob.Obligation
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Kvartal 1
-7,61%
-8,06%
-7,33%
-7,07%
2020
-7,61%
-8,06%
-7,33%
-7,07%

Allokering

Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden
*Relativt jmf.index

Övervikt*
Normalvikt*
Undervikt*
Övervikt*


Räntor
Duration
High Yield
Investment Grade

Kort
19%
81%


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Glob. Föret
Aktier
23 %
51 %
93 %
0 %
Räntor
77 %
49 %
7 %
100 %