Copy

Delwedd addurniadol


Wendy Lawrence : Taith mewn Clai
 

Oriel 3

30 Mehefin – 17 Gorffennaf

 

Roedd Wendy Lawrence yn ymglymedig
â’n rhaglen ymgysylltu a dysgu gan rannu ei
brwdfrydedd am Glai drwy arddangosiadau digidol,
teithiau tywys o’r stiwdio a gweithdai yn ystod
Penwythnos ddiweddar 'Hey Craft!' y Cyngor Crefftau.

Mae’r arddangosfa fer hon yn gyfle’n awr i brofi drosoch
eich hun ei gweithiau serameg yng ngofod yr oriel.Delwedd addurniadol


Mae mwyniant parhaus Wendy mewn
gweadedd ac arwyneb yn allweddol i’w ‘oeuvre’.
Bydd ei syniadau’n datblygu o ymchwiliad daearegol
i ffurfiau naturiol a geir yn y dirwedd a dylanwad
dyn ar hynny drwy astudiaeth o safleoedd archeolegol. 
Mae ymchwil cyfredol parhaus a datblygiad ffurfiau newydd,
cynyddu graddfa gwaith, ac ymchwilio arwynebau,
gwydreddau, ‘engobes’ ac ocsidau, i gyd yn rhan o’i
thaith barhaus mewn clai.Delwedd addurniadol


Mae Wendy wedi gweithio’n gyson yn ei
stiwdio yn Ninbych am ugain mlynedd a mwy. 
Mae’n aelod gweithgar o’r ‘North Wales Potters’ ac mae
wedi cyfranogi mewn llawer o ddigwyddiadau ac
arddangosiadau clai. Mae’r rhain yn amrywio o’r ‘International
Ceramic Festival’ yn Aberystwyth i ‘Gelfyddyd Clai’ yng
Nghymru, a llawer o ddigwyddiadau ledled y DU a thu hwnt –
yn cynnwys ‘Art in Clay’ yn Hatfield, ‘Earth and Fire’ yn Rufford, y
‘CAL Ceramic Art London’ mawreddog yn y Coleg Celf Brenhinol.
Mae wedi arddangos yn rhyngwladol ac mae Canolfan Grefft
Rhuthun wedi dangos ei gwaith am flynyddoedd
lawer yn cynnwys yn ‘SOFA’ Chicago.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu


Delwedd addurniadol


 

Dewch i weld yr arddangosfa
yn yr Oriel


Archebwch eich slot ymweld
â'r oriel 
ymaMae croeso i chi alw heibio i
ymweld â ni yn ystod ein horiau agor
,
ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni
wedi cyrraedd ein capasiti – 'rydym felly’n cynghori
defnyddio ein system fwcio AM DDIM i osgoi ciwio a
bwciwch ymweliad o 1 awr wedi’i amseru.


Ein hamseroedd agor yw:
Dydd Mercher – Dydd Sadwrn
11am – 4pmNodyn i’ch atgoffa hefyd ein bod yn
cynnig ‘ymweliadau preifat’ ychwanegol y gellir
eu bwcio ar gyfer y rheiny sy’n dymuno ymweld
ar eu pen eu hunain, sydd angen sicrwydd pellach
wrth ymweld, neu sy’n agored i niwed. 
Mae’r rhain ar
gael cyn ac ar ôl ein horiau agor cyhoeddus ac y maen
nhw ar gael ar gyfer gweld ein Harddangosfa a’n
siop adwerthu. 

Cysylltwch â ni i drefnu hynny drosoch
eich hun, eich ‘swigen’ neu grŵp.

 

Ffoniwch: 01824 704774 neu e-bost:
ruthincraftcentre@denbighshireleisure.co.uk
Dilynwch ni ar twitter @Crefft_Rhuthun


 
Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB 
Ffôn: +44 (0)1824 704774

Ewch i’n gwefan am wybodaeth am wahanol arddangosfeydd 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei hariannu â refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru
ac mae’n rhan o  Hamdden Sir Ddinbych Cyf,
cwmni sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.


Ffotograffiaeth: Trwy garedigrwydd yr artist
 


Logos
 
Hawlfraint © 2021. Canolfan Grefft Rhuthun. Cedwir pob hawl.