Naventi Fonder AB
Fredag, 6 oktober 2017

Förvaltarkommentar

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2017
Tredje kvartalet avslutades starkt trots geopolitisk oro och samtliga fonder redovisade en positiv avkastning. Vi behåller en fortsatt hög aktieexponering i våra Flexfonder, då vi anser att möjligheten till avkastning är större för aktier jämfört med räntor i nuvarande marknadsläge. Vi har under det tredje kvartalet minskat aktieexponeringen mot Norden och ökat aktieexponeringen mot tillväxtmarknader (Kina och Taiwan) i Flexfonderna. Vi har även fortsatt att minska valutaexponeringen mot utländska valutor under juli och augusti avseende Flexfonderna, vilket har bidragit positivt till avkastningen under det tredje kvartalet. I Tillväxtmarknadsfonden har vi ökat exponeringen mot Kina, Taiwan och Korea och samtidigt viktat ned Sydostasien.

Under kvartalet har flera börser i världen utvecklats starkt. Framförallt gick det amerikanska S&P500-indexet över den viktiga nivån om 2 500 och har satt nya historiska högsta nivåer. Även tillväxtmarknader har haft ett bra kvartal och har utvecklats positivt delvis p.g.a. högre råvarupriser. Priset på Brent-olja har stigit under kvartalet och handlades vid månadsskiftet september/oktober på över 57 dollar per fat. Ryssland och Latinamerika gynnades mest av den starka utvecklingen av råvarupriserna.

Under sommaren rapporterade de flesta bolagen för det andra kvartalet. Överlag påvisar bolagen tillväxt, dock var förväntningarna högt ställda inför rapportsäsongen, vilket resulterade i nedgångar på bland annat de nordiska börserna i början av kvartalet. I Kina fortsätter den ekonomiska tillväxten att vara stark, 6,9% under andra kvartalet, vilket var något starkare än prognoserna och mottogs positivt av marknaden med börsuppgång som följd. Framförallt är det exporten som drivit tillväxten i Kina. Det här gynnar våra fonder, då vi har ökat upp aktieexponeringen mot Kina sedan en tid tillbaka.

Svensk makrodata fortsätter att komma in starkt och Sveriges BNP växte med hela 1,7% under andra kvartalet jämfört mot första kvartalet samt med hela 4,0% jämfört med andra kvartalet 2016. Även den svenska detaljhandeln för juni kom in starkt samt att den svenska inflationen är på den högsta nivån sedan 2009. Det här har gjort att den svenska kronan har stärkts rejält under juli och augusti mot den amerikanska dollarn. Även svenska räntor har stigit och de största uppgångarna har skett i de kortaste löptiderna. Den svenska inflationen hamnade på 2,3% i augusti, vilket var klart över RBs prognosbana på 2.1%. Således har ett av RB mål uppnåtts - att inflationen ligger nära eller över två procent under ett flertal månader. RB motiverar den bibehållna räntan med att man är oroad för en alltför snabb kronförstärkning och bakslag för inflationen. Lite överraskande förlängdes Riksbankchefen Stefan Ingves mandatperiod med ytterligare fem år med början från årsskiftet. Initialt regerade marknaden med att kronan försvagades mot den amerikanska dollarn och euron.

Fokus under det tredje kvartalet har återigen varit på världens ledande centralbanker, med USAs centralbank (FED) och Europeiska centralbanken (ECB) i spetsen och deras kommande nedtrappningar av stimulansprogrammen. Förväntningarna i marknaden är att det blir en mild och gradvis åtstramning av monetärpolitiken hos både FED och ECB. Den svenska Riksbanken väntas fortsätta i ECBs fotspår och köra vidare på deras mycket mjuka ton. Det föreligger en viss risk att Riksbanken dröjer ännu längre innan de kopplar ifrån ECB. Detta skulle i så fall innebära att den senaste tidens kraftiga förstärkning av den svenska kronan mot bl.a. den amerikanska dollarn kan komma att försvagas. Räntebeskeden som kom under det tredje kvartalet gav tyvärr inte mycket mer information om detaljerna kring neddragningen av stimulanserna.

Framtida strategi
Vår vy kvarstår att det finns värde i aktiemarknaden, där Europa och selektiva delar av utvecklingsmarknader är att föredra framför USA, där konjunkturcykeln har gått längre och bolagsvärderingarna är högre än i Europa. Dock kan den amerikanska aktiemarknaden ta ny fart om exempelvis USAs president Donald Trump får igenom sina utlovade skattereformer som presenterades under september.

Det som kan påverka riskviljan i marknaden negativt är de geopolitiska riskerna, bl.a. Nordkoreas upprustning. Ännu så länge har aktiemarknaderna tagit Nordkoreakrisen relativt bra. Förmodligen därför att den mest troliga utgången är att det inte blir krig, eftersom krig är det överlägset sämsta utfallet för alla parter i den upptrappade konflikten.

Stockholm den 6 oktober 2017

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Defensiv Flex
Bal. Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal
Movestic Off
2017Q3
1.5%
2.6%
3.5%
3.1%
4.2%
0.6%
0.7%
2017
3,8%
3,7%
3,8%
5,0%
6,4%
3,2%
4,2%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Övervikt
Övervikt
Undervikt
Övervikt
Normalvikt

Undervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Tillväxtmarknadsfond
Offensiv
Aktier
29%
69%
98%
98%
97%
Räntor
71 %
31 %
2 %
2%
3%