Naventi Fonder AB
Torsdag, 11 januari 2018

Förvaltarkommentar

Sammanfattning av det fjärde kvartalet
Under årets sista kvartal har samtliga våra fonder utvecklats positivt. Vi har haft en fortsatt hög aktieexponering i våra Flexfonder, då vi anser att möjligheten till avkastning är större för aktier jämfört med räntor i nuvarande marknadsläge.

Vi har under det fjärde kvartalet fortsatt att minska aktieexponeringen mot Norden och ökat aktieexponeringen mot tillväxtmarknader och övriga Europa i Flexfonderna. I Tillväxtmarknadsfonden har vi fortsatt att ökat aktieexponeringen mot Kina, Taiwan och Korea och samtidigt viktat ned Sydostasien.

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna och i USA har utvecklats väl under årets sista kvartal och vi tror att den positiva trenden kan bestå ett tag till in på det nya året. Anledningen till den fortsatta goda riskviljan är ett flertal stödjande faktorer, såsom det generellt låga ränteläget, starka ekonomiska siffror i både Europa, USA och tillväxtmarknaderna, kombinerat med USAs skattereform. Signifikant är även att centralbankerna, med Europeiska centralbanken i spetsen, generellt håller öppet för mera stimulanser om det skulle behövas. Det löftet gynnar riskaptiten ytterligare, vilket driver på börserna.

2017 har varit Europas år, där Italien är en av de börser som gått bäst och där bankerna drivit på uppgången. Det kommande italienska valet i vår är en politisk risk för utvecklingen, men vi har ändå lärt oss under året att marknaden kan hantera politisk oro.

Kinesiska Geelys köp i lastbilsjätten Volvo gör Geely till den störste ägaren i Volvo mätt i aktiekapital, dock är Industrivärden fortfarande röstmässigt störste ägare. Spekulationer kring en framtida återförening av bil- och lastbilsverksamheterna har redan förts i media. Bra eller mindre bra får framtiden utvisa, men hittills har den kinesiska ägaren gjort underverk för personbilstillverkaren Volvo Cars. Geely-aktien som är ett av fondernas aktieinnehav, gick upp mer än 250% under 2017.

I december höjde USAs centralbank, "FED", som väntat räntan med 25 baspunkter till intervallet 1,25%-1,50% och prognostiserade att de kommer att höja ytterligare 2 till 3 gånger under 2018. Europeiska centralbanken och Riksbanken behöll däremot som väntat styrräntan oförändrad på minus 0,5%. Riksbanken prognostiserar att den första höjningen kommer i mitten av 2018. Europeiska centralbanken höjde tillväxtprognosen för 2018 och drog även upp inflationsförväntningarna för nästa år. Sammantaget ger detta en relativt ljus bild av framtidsutsikterna för den europeiska ekonomin.

Framtida strategi
Inflationsförväntningarna i Europa är fortfarande mycket låga trots stark tillväxt, rekordlåga arbetslöshetssiffror och ett kapacitetsutnyttjande som närmar sig de högsta nivåerna sedan 2008. Därför fortsätter Europeiska centralbanken med stimulansprogram (dock halverad storlek på stödköpen) till och med september 2018 och håller öppet för mera lättnader om det skulle behövas. Sammantaget ser vi en fortsatt positiv bild på världsekonomin och det goda börsklimatet kommer sannolikt att kunna bestå ett tag till, framförallt i Europa, USA och valda delar av tillväxtmarknader med Kina i spetsen.

Vår vy är att Europeiska centralbanken och USAs centralbank troligen kommer att fortsätta att gå långsamt fram med kommande åtstramningar, vilket inte borde rubba den goda riskviljan som råder i marknaderna i nuläget. Generellt sett gör detta att aktier under 2018 fortfarande ser ut att ha bättre avkastningspotential än långa ränteplaceringar. Vi tror att den svenska ekonomin kommer att fortsätta utvecklas starkt och att Riksbanken till slut blir tvungen att höja styrräntan under andra halvan av 2018. Potentiella risker till det goda börsklimatet skulle bl.a. kunna vara det kommande valet i Italien under våren, ökade geopolitisk osäkerhet kring Nordkorea samt möjligen att inflationsförväntningarna tar rejäl fart i Europa och Sverige. Om inflationen får kraftigt fotfäste kommer centralbankerna att tvingas strama åt penningpolitiken tidigare och snabbare än väntat, vilket torde påverka riskviljan i marknaden negativt. Detta är dock inte vårt huvudscenario.

Ny företagsobligationsfond lanserad
I oktober lanserade vi vår nya räntefond - Naventi Global Företagsobligationsfond. Fonden har fokus mot större likvida svenska och utländska obligationsutgåvor med bra likviditet. Inriktningen kommer att likna befintliga obligationsinnehav i Defensiv och Balanserad. Fondens utländska innehav är valutasäkrade mot svenska kronor.

Stockholm den 11 januari 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Defensiv Flex
Bal. Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal
Movestic Off
Q4
1.9%
3.2%
4.3%
2.2%
5.5%
2.5%
4.0%
2017
5.8%
7,0%
8,2%
7,3%
12,3%
5,8%
8,4%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Övervikt
Undervikt
Undervikt
Övervikt
Normalvikt

Undervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Tillväxtmarknadsfond
Offensiv
Aktier
29%
69%
98%
98%
97%
Räntor
71 %
31 %
2 %
2%
3%