Second opinion

Welke uitgangspunten hanteert de NVAB op dit moment?

 

 


De NVAB hanteert de volgende uitgangspunten bij een second opinion.
  • Een second opinion is voor die situaties waar belangrijke bezwaren en/of knelpunten in de begeleiding spelen. Als de werkende gebruik wil maken van een second opinion moet dit volgens de privacywetgeving gebeuren: een werknemer hoeft geen verantwoording af te leggen aan de werkgever over de aanleiding voor de second opinion.
  • Een second opinion komt tot stand na verwijzing door de eerst-betrokken bedrijfsarts, conform de door het Zorginstituut voorgestelde procedure in de curatieve zorg (Rapport Second opinion in de Zorgverzekeringswet; Zorginstituut, 6 jan 2015).
De NVAB heeft deze uitgangspunten ingebracht bij het ministerie van SZW (zie de brief die de NVAB in mei jl. stuurde aan de minister van SZW). Inmiddels is het ontwerpbesluit voor de second opinion (een van de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet) bekend en vindt hierover een internetconsultatie plaats.

 

Bedrijfsarts worden.
Het betere werk!Tijdens de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ vertellen tien ambassadeurs tien weken lang over hun opleiding en hun werk als bedrijfsarts (in opleiding). Dat doen ze met video’s, blogs, vlogs en reportages. Ook maken ambassadeurs tijd vrij voor meeloopdagen en gesprekken met mensen die meer willen weten over ons beroep. Interessant voor geneeskundestudenten, maar ook voor basisartsen en medisch specialisten die de bakens willen verzetten. De campagne is een initiatief van de brancheorganisaties OVAL en Kwaliteit op Maat en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO, en de NVAB. Het ministerie van SZW heeft beperkte financiering beschikbaar gesteld en is supporter van de campagne. Zie ook de campagnewebsite.
 

 

Wanneer mag een werkgever met werknemer praten over functionele mogelijkheden en beperkingen volgens de regels van de AP?

 


Werkgevers mogen geen medische gegevens van ziekgemelde werknemers registreren. Dat betekent volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de werkgever (wg) de werknemer (wn) ook niet mag vragen naar diens functionele mogelijkheden en beperkingen. Wanneer de wn dat in vrijheid kan doen (of laten) mogen wg en wn  wel praten over taken en functies die de wn nog wel kan verrichten. Zo kunnen wg en wn ook zonder tussenkomst van de bedrijfsarts in gesprek gaan over re-integratie, maar dat gesprek moet wel beperkt blijven tot concrete (deel) functies of (deel) taken.
 
Nadat de bedrijfsarts geadviseerd heeft over de functionele mogelijkheden en beperkingen van wn is er meer mogelijk. Dan kunnen wg en wn gerichter overleggen over de arbeidsmogelijkheden die resteren en daarbij wel de functionele mogelijkheden en beperkingen betrekken. Dit kan na een spreekuurcontact bij de bedrijfsarts of na (een bijstelling van) de probleemanalyse. De bedrijfsarts ziet er op toe dat in die rapportages geen medische gegevens terecht komen en dat er alleen voor het lopende ziektegeval relevante gegevens over de belastbaarheid vermeld worden (zie NVAB-leidraad Bedrijfsarts en Privacy). Het advies van de bedrijfsarts zorgt er voor dat wg en wn gezamenlijk tot een effectief plan van aanpak kunnen komen zonder dat er medische gegevens uitgewisseld worden.
 

Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid

 


Het KMKA is een kenniscentrum over drie typen medisch onderzoek van (aspirant) werkenden die door een werkgever worden aangeboden:
  • Aanstellingskeuring (AK)
  • Verplichte Medische Keuring (VMK)
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Bedrijfsartsen kunnen bij het KMKA terecht met vragen over het ontwikkelen en uitvoeren van verantwoord medisch onderzoek van werkenden, over (bijzondere) functie-eisen in specifieke beroepsgroepen en met specifieke vragen over medisch onderzoek van werkenden, waaronder ook juridische en ethische vragen. Zie verdere info bij het KMKA.
 

 

BG-dagen 2017


Thema “Het kompas naar de toekomst”
De BG-dagen 2017 zijn op donderdag 8 en vrijdag 9 juni
op de vertrouwde locatie Hotel-Congrescentrum Papendal in Arnhem. De Commissie NVAB Nascholing maakt in januari 2017 het programma bekend. Een van de sprekers is de heer M. P. (Marcel) van Gastel, de kwartiermaker die in het voorjaar van 2016 door het ministerie van SZW werd aangesteld om te achterhalen wat er nodig is om voldoende instroom te krijgen in de opleiding tot bedrijfsarts. Het advies van de kwartiermaker wordt eind 2016-begin 2017 verwacht.
 

 

TBV Online Plus

 


TBV Online Plus is een digitaal platform. NVAB-leden hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot de uitgaven van:
  • Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)
  • Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG)
  • Bijblijven, een nascholingstijdschrift voor huisartsen
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Inloggen kunt u via deze link naar de website van Bohn Stafleu van Loghum.
 


 

Internetconsultatie over second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts

 


De rijksoverheid heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd. Er zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts.
U kunt zelf reageren op het ontwerpbesluit via deze link naar de internetconsultatie.
De NVAB zal ook een reactie sturen; de einddatum is 9 januari 2017.


 

E-health bij psychische klachten helpt ook de bedrijfsarts

 

 
Return@Work is een e-health programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken, en hun bedrijfsarts ondersteunt in de begeleiding. Het programma leidt tot snellere werkhervatting en minder klachten ten opzichte van gebruikelijke begeleiding door de bedrijfsarts. Dat blijkt uit een gerandomiseerde trial waarop Daniëlle Volker recent promoveerde. Zie voor meer informatie de website van Tranzo - Tilburg University.


 

Nieuwe registratie-richtlijnen over
Ziekte van Lyme
en Q-koorts

 

 
Het NCvB heeft voor de ziekte van Lyme en voor Q-koorts nieuwe registratierichtlijnen gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn een  handvat voor de bedrijfsarts om de afweging te maken of er sprake is van een beroepsziekte. De richtlijn Lyme besteedt daarnaast ook aandacht aan preventie. Lees verder bij het NCvB. 
 

Longziekten als gevolg van werk

 

Samen met slachtoffers van beroepslongziekten overhandigden de Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 29 november jl. een petitie in de Tweede Kamer. Zij pleiten voor een integrale preventieve aanpak om longziekten veroorzaakt door werken met stoffen te voorkomen. Meerdere politieke partijen reageerden positief op het initiatief en hebben aangegeven dit onderwerp op de politieke agenda te gaan zetten. In het boek ‘Ademnood – Longziekten als gevolg van werk’ komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord. Vijf politieke partijen geven hun visie over beroeps(long)ziekten. Ademnood is gratis online beschikbaar via www.longalliantie.nl/ademnood.

 

 
 

Symposium ‘de sociaal-geneeskundig specialist 2020’
 Dit symposium vond plaats tijdens het MMV-congres (georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten) op 9 december jl. en werd verzorgd door KAMG, NVAB en NVVG. Het thema was de toekomstige sociaal-geneeskundige specialisten. In 2020 zullen de eerste sociaal geneeskundigen volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan zijn opgeleid. De deelnemers gingen aan de slag met de rol van praktijkopleiders bij de opleiding van sociaal-geneeskundigen en het verder professionaliseren van de opleiders.


 

Ledenraadszetel LAD vacant
 


In de ledenraad van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is een zetel vacant in kiesgroep 7 (bedrijfs- en verzekeringsartsen). Lijkt het u interessant om mee te praten én beslissen over de koers van de LAD? Meer informatie vindt u via deze link bij de LAD.


 

Communicatieproducten op Arboportaal
 Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, vernieuwt Arboportaal (SZW) de communicatie rond een aantal zaken uit de huidige wet. Het gaat om de rol van de bedrijfsarts, de maatwerk- en vangnetregeling, en de rechten en plichten van vaste en niet-vaste medewerkers. Over een aantal onderwerpen zijn animatiefilmpjes gemaakt. Zie de website van Arboportaal.


Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp