Naventi Fonder AB
Torsdag, 5 januari 2017

Förvaltarkommentar

Aktier

Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista kvartal.
Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt under det fjärde kvartalet och vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna kan komma att bestå ett tag till framöver i takt med att bolagens vinsterna fortsätter att öka. De innehav i fonderna som redovisade starkast uppgång var de amerikanska aktierna Bank of the Ozarks, som redovisade en uppgång över 45% i fjärde kvartalet, och Cracker Barrel Old County, som redovisade en uppgång om 35%. Aktier som tappade mest under kvartalet var Capita PLC (-14.15%) och Novo Nordisk (-9.53%). Bägge innehaven avvecklades under kvartalet.

I våras diskuterades det om att den perfekta stormen skulle inträffa vid en Brexit i kombination med att Donald Trump skulle bli vald till USAs president. De negativa effekterna på de finansiella marknaderna uteblev. Istället tolkades Trumps seger positivt, då hans kommande satsningar på infrastruktur och skattelättnader bör skapa flera nya jobb och få upp inflationen. Det amerikanska småbolagsindexet Russel 2000 steg över 8% och storbolagsindexet S&P500 med över 3%. Utöver det har den amerikanska dollarn stärkts med cirka 6% mot den svenska kronan under kvartalet, vilket har påverkat fonderna positivt.

OPEC och elva oljeproducerande länder utanför oljekartellen har kommit överens om produktionsneddragningar. Det är över femton år sedan som OPEC och andra oljeproducenter lyckas enas om utbudsminskningar, vilket har lett till ett stigande oljepris.

Räntor och valutor

Obligationsportföljen i fonderna Naventi Defensiv Flex och Naventi Balanserad Flex har utvecklats mycket positivt under kvartalet. Ränterisken har hållits relativt låg. Några av de största bidragen till totalavkastningen kom ifrån innehaven i Lindorff, BBVA, Stena och West Air. Även våra juniora obligationer i banksektorn har haft en mycket fin utveckling. Vi har fortsatt varit aktiva i ett flertal nyemissioner, vilket också bidragit till den positiva avkastningen.

Riksbanken bibehöll räntan på låga -0,50%, men ökade stimulansprogrammet något under december. Dock reserverade sig halva direktionen, varav två ville avsluta obligationsstödköpen. Splittringen innebär sannolikt att Riksbanken har nått toppen av sina monetära stimulanser och framöver ökar risken för penningpolitiska åtstramningar.

Vi minskade fondernas exponeringen mot euro i början av december, vilket fallit väl ut, då den svenska kronan har förstärks gradvis den senaste tiden.

Europeiska centralbanken, ECB, lämnade räntan oförändrad men förlängde sitt stödköpsprogram med nio månader till december 2017. Dock kommer volymen obligationsköp reduceras ifrån 80 miljarder euro per månad till 60 miljarder euro per månad. Kombinerat med att ECB ofrånkomligen kommer att reducera volymen i obligationsstödköpen under 2017, ser vi inte så mycket mer uppsida kreditmässigt i företagsobligationer utgivna i svenska kronor eller euro. Däremot är vissa sektorer och selektivt utvalda bolag fortfarande intressanta, då framförallt i amerikanska dollar.

USAs centralbank, FED, höjde som väntat räntan med 0,25% och drog upp tillväxtprognosen, men lämnade inflationsprognosen oförändrad. Det som marknaden tog fasta på var att FED nu prognostiserar tre räntehöjningar under 2017 och inte två, som tidigare kommunicerats. Detta ledde till en starkare amerikansk dollar mot övriga valutor.

Stockholm den 5 januari 2016

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2016

Fond
Defensiv Flex
Bal. Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal
Movestic Off
Q4
2.4%
4.1%
5.5%
3,9%
0,7%
3,6%
6.4%
2016
4.5%
4,5%
5,2%
3,1%
12,5%
7,2%
10,6%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Övervikt
Undervikt
Undervikt
Övervikt
Normalvikt

Undervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Tillväxtmarknadsfond
Offensiv (f.d. Aktie)
Aktier
27%
67%
96%
94%
97%
Räntor
73 %
33 %
4 %
6%
3%