Copy

NVAB-keurmerk voor bedrijfsgeneeskundige informatiesystemen

Bedrijfsartsen moeten niet in Humannet werken zolang niet onomstotelijk vaststaat dat het systeem ‘waterdicht’ is. Dit stelde NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg in radioprogramma De Gids. Ook kondigde hij aan dat de NVAB een keurmerk voorbereidt voor bedrijfsgeneeskundige informatiesystemen (BIS).
Het interview vond plaats naar aanleiding van de uitzending van ZEMBLA op 20 april 2012 over het lek in de software van het computerprogramma Humannet van IT-bedrijf VCD. De NVAB vindt dit schokkend voor patiënt en bedrijfsarts.


NVAB positief over onderzoek door inspectie SZW naar schending privacy werknemers

Staatssecretaris De Krom (SZW) heeft in de Tweede  Kamer toegezegd dat er een onderzoek komt naar de schending van privacy door verzuimbedrijven. De NVAB vindt het positief dat dit onderzoek zal plaatsvinden, en heeft dit per brief aan de staatssecretaris laten weten.


Meld uw ervaringen over het deskundigenoordeel door UWV!

De NVAB-vertegenwoordiger in de Stuurgroep Wet Verbetering Poortwachter heeft overlegd met UWV over de ervaringen van bedrijfsartsen met het deskundigenoordeel (DO).UWV mag een aanvraag voor een DO na 18 maanden ziekteverzuim NIET weigeren. Verder moet UWV bij de vraagstelling ‘heb ik als werkgever genoeg aan reïntegratie gedaan’ de gehele reïntegratie toetsen, dus net zoals een reïntegratiedossier getoetst wordt bij de WIA-aanvraag. Wanneer u toch een weigering ontvangt bij de aanvraag van een DO na 18 maanden of signaleert dat de reïntegratie niet in zijn geheel getoetst wordt, meld dat dan bij de NVAB: vraagbaak@nvab-online.nl.


Flexibel werken

Werkende of bedrijf volgen

Vorig jaar is een zeer sterke daling (97%) opgetreden van het aantal mensen dat een vast arbeidscontract kreeg aangeboden. Ook is het aantal zelfstandigen zonder personeel inmiddels gegroeid tot circa 800.000. Pieter Rodenburg pleit er daarom voor om de arbeidsgeneeskundige begeleiding van werknemers per branche te organiseren.


Structureel overleg bedrijfs- en verzekeringsartsen

In de Stuurgroep Wet Verbetering Poortwachter heeft UWV aangegeven weer mee te willen werken aan structureel overleg tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen over algemene casuïstiek. Het gaat om leren van elkaar en NIET om vooroverleg over individuele situaties. De NVAB adviseert haar leden om hierover afspraken te maken in de eigen regio  en verzekeringsartsen uit te nodigen.
 


Richtlijn prikkelbaredarmsyndroom

De NVAB was in de persoon van Carel Hulshof betrokken bij het opstellen van een landelijke multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)’. Een artikel daarover verscheen deze week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.


Deze richtlijn besteedt ook aandacht aan sociaaleconomische en werkaspecten van PDS. PDS kan aanleiding geven tot participatieproblemen: een verhoogd risico op verzuim en verminderde productiviteit tijdens het werk. Hierbij is het effect van verminderde productiviteit groter dan dat van het daadwerkelijke verzuim. De richtlijn geeft aan alle artsen en andere hulpverleners van PDS-patiënten de aanbeveling om naar de gevolgen van de PDS-klachten voor het werk te vragen. Als de patiënt hinder ondervindt bij het werk dient men de patiënt te adviseren contact op te nemen met de bedrijfsarts. Binnenkort zullen wij op de NVAB-website aandacht besteden aan deze richtlijn.

Ledenvergadering
4 april 2012

Een groot aantal NVAB-leden was aanwezig bij de voorjaarsvergadering. Pieter Rodenburg sprak in zijn jaarrede over de bloei van onze professie: de bedrijfsarts zorgt voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het thema van de ledenvergadering was de problematiek met casemanagement.
 BG-dagen 2012: Haal het beste uit jezelf!

Tijdens dit tweedaagse NVAB-congres op 24 en 25 mei aanstaande wordt de lat op de eerste dag hoog gelegd en houden we de fakkel brandend op de tweede dag. Na plenaire inleidingen met inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland volgen posterpresentaties en vele interactieve sessies. Schrijf u in en stel zelf uw programma samen door die onderwerpen te kiezen die u het meest aanspreken.Een dag uit het leven van de bedrijfsarts

Wat houdt het vak van de 'bedrijfsarts' in? Is het werk afwisselend? Met wie werk je samen? Zie je alleen zieke werknemers? Deze en andere vragen worden beantwoord in een korte film over het medisch specialisme 'arbeids- en bedrijfsgeneeskunde' gemaakt door KNMG en NVAB.


 


Visitator worden?
Neem de uitdaging aan!

Lijkt het u leuk om collega’s te begeleiden bij hun professioneel functioneren als bedrijfsarts? Dan is het visitatorschap vast iets voor u! Klik op onderstaande afbeelding en u vindt de functie-eisen, het Smoelenboek Visitatie en verdere informatie.
Longaandoeningen op het werk
Patiënt tussen wal en schip

Op 14 juni organiseert Contactgroep Gezondheid en Chemie een symposium over klinische arbeidsgeneeskunde en arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Arbeidsgerelateerde longaandoeningen komen frequent voor maar worden weinig herkend. Binnen de klinische arbeidsgeneeskunde werken arbeidshygiënist, bedrijfsarts, longarts en andere professionals interdisciplinair samen op het gebied van case finding en vroege opsporing in risicogroepen, interventie en gerichte preventie op individueel en groepsniveau. Klinische arbeidsgeneeskunde beweegt zich daarmee op het raakvlak tussen zorg en arbeid. Meer informatie over symposium en inschrijving vindt u op de website van de CGC


Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp