Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 18.6.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

חופש הביטוי באינטרנט

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט יום שני 19.6.2017 בשעה 12:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה (יחד עם הקליניקה למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, התנועה לחופש מידע ואיגוד האינטרנט הישראלי): הצעת חוק זו היא הראשונה בשורה של הצעות חוק שיאפשרו הסרת תכנים, חסימת אתרים ורגולציה על חופש הביטוי באינטרנט. הצעת החוק הנוכחית עוסקת בחסימת אתרים שפעילותם קשורה לעבירות שאינן קשורות בהכרח בחופש הביטוי, אך הצעדים הננקטים – הגבלת גישה וחסימת גישה לאתרי אינטרנט ולתוצאות חיפוש – עלולים לפגוע בחופש הגישה למידע, בחופש הביטוי ובזכות לפרטיות.

פגיעה בחופש הביטוי ובחופש הגישה למידע פוגעת מעצם טיבה באפשרות לקיים דיון דמוקרטי ופתוח. אם הדבר נעשה באופן שאינו שקוף, מבלי שהציבור מודע לחסימת המידע או לשיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לחסום את הגישה למידע, הפגיעה חמורה אף יותר. הדבר נכון בין אם הצנזורה מופעלת על-ידי חברות פרטיות, בין אם על ידי המדינה, באמצעות צווים. כאשר מדובר בהסדר חדשני, שלא נוסה עדיין בישראל, יש לדאוג במיוחד שהבקרה הציבורית והביקורת השיפוטית עליו תיעשה באופן יעיל, וגם דרישה זו מחייבת שההליכים יתבצעו באופן שקוף ופומבי.

יש להוסיף להצעת החוק מנגנונים שיבטיחו כי: ההליכים המוצעים בחוק להוצאת צו יתנהלו באופן פומבי ככל הניתן; השימוש בראיות חסויות ובראיות שאינן קבילות ייעשה בצמצום; האינטרסים של כלל ציבור משתמשי האינטרנט ייוצגו בהליכים, באמצעות נציג כמו איגוד האינטרנט הישראלי; ובעיקר – שהבקשות להוצאת צו והחלטות בתי המשפט בנושא יפורסמו באופן פומבי ככל שניתן, ושיימסר דיווח מלא לוועדה ולציבור על בקשות ועל צווים, כך שאפשר יהיה לבקר את השימוש בכלים החדשים המוצעים. להרחבה 
 

 

מעצרים מינהליים

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 20.6.2017 בשעה 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
הדיון עוסק בהצעת חוק ממשלתית המסדירה את השימוש במעצרים מנהליים ובצווי הגבלה מנהליים. הצעת החוק מבקשת להפוך את הסדר המעצרים המנהליים לחוק קבוע שיהיה חלק אינטגרלי מחוקי המדינה, וכן להרחיב את סמכויותיו של שר הביטחון לפגוע בחירות האזרחים.

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להנציח את התקנות המנדטוריות הדרקוניות, והיא איננה מתאימה למדינה דמוקרטית במאה ה-21. מעצרים מנהליים פוגעים קשות בזכויות האדם, מהווים מסלול עוקף למשפט צדק ומטילים כתם כבד על אופייה הדמוקרטי של ישראל. מעצר מנהלי פוגע בזכותו של אדם להיות חופשי ממעצר שרירותי, ומתבסס על ההנחה הפסולה לפיה אפשר לנבא התנהגות עתידית של אזרחים. המעצר המנהלי כולא אנשים שלא ביצעו פשע תוך שימוש בחומר חסוי, מבלי שהם יודעים במה הם חשודים, ומבלי שהמדינה תצטרך להוכיח את מסוכנותם מעבר לספק סביר במשפט פלילי הוגן. המעצר המנהלי מאפשר לרשויות לכלוא אדם כאשר אין להן ראיות קבילות להוכחת אשמתו, ומאפשר לרשויות הביטחון לא לעשות את המאמץ הנדרש כדי לאסוף ראיות קבילות ומספיקות להעמדתו של אדם לדין. גם צווי הגבלה מנהליים פוגעים בזכויות יסוד ובעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, לא מאפשרים לאזרח להתמודד מול הליך הוגן, ולכן הם פסולים.

האגודה דורשת לבטל לחלוטין את המעצרים וצווי ההגבלה המנהליים, או לפחות לאפשר אותם רק במצב חירום קיצוני שיוכרז במיוחד, שבו קיים שיבוש חמור וקשה של יכולת הפעולה של רשויות אכיפת החוק. אנו מכירים בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור ובחובת המדינה להגן על אזרחיה מפני אלימות קשה, אולם על ישראל כמדינה דמוקרטית להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם הבסיס לקיומה כדמוקרטיה. להרחבה
 

 

תרגום חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לערבית

תרגום חוזרי המנכ"ל ותעודת הבגרות לשפה הערבית

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום רביעי 21.6.2017 בשעה 10:00 | דיון
 
עמדת האגודה: חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הם מסמכים רשמיים ומחייבים שמפרסם המשרד. הם כוללים הוראות, כללים, ונוהלי בטיחות בבית הספר וסביבתו, ומופנים למורים, למנהלים, לתלמידים ולהורים בכל מערכת החינוך. חוזרי המנכ"ל חשובים מאוד להתנהלות התקינה של כל מוסדות החינוך במדינה.

כיום כל חוזרי המנכ"ל שנשלחים כאגד למנהלי בתי הספר הערביים, והמפורסמים באתר משרד החינוך, קיימים רק בשפה העברית, ואינם מתורגמים לערבית. הדבר פוגע פגיעה קשה בזכותם של מורים, הורים ותלמידים ערבים לחינוך ולשוויון במערכת חינוך, ועומד בניגוד להוראות החוק ולפסיקות בג"ץ. האגודה מבקשת מהוועדה שתפעל מול הגורמים הרלוונטיים להנגשת כל חוזרי המנכ"ל הקיימים היום ושיפורסמו בעתיד בשפה הערבית. להרחבה
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה