Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 25.2.2018
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

הרחבת סמכויות אכיפה של שוטרים ופקחים 

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראות שעה), התשע"ח-2018

ועדת הפנים והגנת הסביבה יום ראשון 25.2.2018 בשעה 13:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 

עמדת האגודה: העמדה מתייחסת באופן ממוקד לסעיף 7 בהצעת החוק, שעניינו תיקון סעיף 13ה – "סמכויות פיקוח ואכיפה". סעיף זה מבקש להסיר מהחוק את מרבית המגבלות הקיימות על סמכויות האכיפה של שוטרים ושל פקחים, שנועדו למנוע שימוש לרעה בסמכויות אלה. עוד מבקש הסעיף לאפשר לשוטרים ולפקחים יד חופשית בביצוע אכיפה מפלה על יסוד אפיון גזעי, כפי שעולה מפורשות אף מדברי ההסבר להצעה.

לעמדת האגודה, סעיף 7 להצעת החוק פוגעני ומסוכן, וצפוי לקעקע עקרונות יסוד באכיפת החוק בישראל ולערער את האיזון הראוי שבין אינטרסים של אכיפת חוק לבין זכויות הפרט. ההסדרים המוצעים בו סותרים את הנחיית המשנה לפרקליט המדינה מיום 24.12.17, שנקבעו בעקבות דוח פלמור למיגור הגזענות, שמטרתם מניעת אכיפת חוק גזענית על בסיס מוצא (פרופיילינג). כך, ביד אחד המדינה מבקשת למנוע אכיפה מפלה מסוג זה, וביד השנייה מעודדת אכיפה כזאת.

נוסף על כך, ההסדרים בהצעת החוק בעניין חיפוש במקום ובבית מנוגדים לחלוטין לאיזונים הקבועים בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014, הנדונה בימים אלה בוועדת חוקה.

אנו קוראים לחברי הוועדה להתנגד לסעיף 7 להצעת החוק, המבקש להרחיב את סמכויות האכיפה של הפקחים והשוטרים תוך מתן היתר לפגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות והיתר לביצוע אכיפה על בסיס אפיון גזעי (פרופיילינג). להרחבה
 


 

שינויים בגמלת הסיעוד

פרק ה' כולו (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 22, 23, 24(1) ו-(2)(א), 25 (שעניינם שיפוי המוסד לביטוח לאומי), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 - פרק ה' - ביטוח לאומי: סעיפים 16(1) עד (5) ו-(7), 18 (א) ו-(ב), 19 עד 21 – גמלת סיעוד

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 26.2.2018 בשעה 11:00, יום רביעי 28.2.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
  

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): כחלק מהתכנית הממשלתית שעליה הצהירו השרים כחלון וליצמן לפני כחודשיים, מציעה כעת הממשלה שינויים בגמלת הסיעוד במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2019. בעקבות לחץ שהפעלנו בשבועיים האחרונים, יחד עם ארגונים לזכויות זקנים ועם גורמים מקצועיים, משרד האוצר הכניס שינויים חשובים בהצעה לרפורמה בגמלת הסיעוד, אך הם אינם מספיקים.
 
כעת מוצע שהסכום שיקבלו חלק מהזקנים הסיעודיים יהיה 1,200 ₪ לחודש במקום 1,000 ₪, ולגבי מי שתפקודם מאוד נמוך בוטלה ההחלטה שארבע שעות הסיעוד הראשונות יינתנו בכסף במקום בשירות. עם זאת, מספר שעות הסיעוד שיינתן לזקנים סיעודיים התלויים לחלוטין בעזרה – 30 שעות שבועיות – רחוק מלהגיע לרמה המומלצת ב-OECD, שהיא 41.5 שעות שבועיות, ואין בה למנוע מצב שבו זקנים שאין להם משפחה עשירה ימצאו עצמם ללא כיסוי סביר.

לתיקונים המוצעים יש השלכות רחבות על חייהם של עשרות אלפי זקנים סיעודיים בישראל. הארגונים קוראים לחברי הכנסת לפצל את הרפורמה המוצעת מחוק ההסדרים ולערוך דיון מעמיק ורחב בנושא בוועדה הרלבנטית – זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של קידום התוספת לשעות הסיעוד. להרחבה


 

קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

דיון על יישום פרק ד': קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו – 2016 (הקרן לתשלום הארנונה)

ועדת הכספים יום שלישי 27.2.2018 בשעה 9:30 | דיון
 
החוק קבע כי תוקם קרן לשם חלוקה דיפרנציאלית של כספי ארנונה המשולמים על-ידי הממשלה לרשויות מקומיות. הדיון עוסק ביישומו של החוק.

עמדת האגודה: האגודה בירכה על החוק, שהוא צעד חשוב להשגת שוויון בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות ולחלוקה צודקת יותר של משאבים ציבוריים. מנגנון תשלומי הארנונה הממשלתית שהיה קיים טרם חקיקת החוק תרם להגדלת הפערים בין הרשויות החלשות והחזקות במדינה, וכן העמיק את האפליה נגד הרשויות המקומיות הערביות, המדורגות בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי. אין ספק כי נדרש היה שינוי במנגנון הקצאת כספי הארנונה הממשלתית, באופן שיביא לחלוקה יותר צודקת של הכספים ולצמצום הפערים בין רשויות מקומיות. האגודה דרשה שורה של תיקונים לחוק כדי להבטיח את השגתה של מטרה חברתית חשובה זו, לרבות הבטחת שקיפות ודיווחיות, קביעת קריטריונים ברורים שיבטיחו חלוקה צודקת ושוויונית, והגדלת התקציב של הקרן.

בדיון השבוע בוועדת הכספים יתקיים דיווח על ביצוע החוק ועל תוצאותיו, ואנו נעקוב כדי לבחון אם החוק יושם באופן אפקטיבי והביא לשינוי ולחיזוק רשויות מוחלשות ומקופחות.

 
Share
Tweet
Forward


                                     
Copyright © 2018 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה