כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 27.2.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


הגבלת חופש הביטוי של עמותות

הצעת חוק העמותות (תיקון – סייג לרישום עמותה), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב (פ/474)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 2.3.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
לפי הצעת החוק אפשר יהיה למנוע התאגדות של עמותה שאחת ממטרותיה סותרת את הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו החוק אוסר על עמותה לפעול נגד קיומה של המדינה או לשלילת אופיה הדמוקרטי.

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לפסול עמותות על סמך התייחסות למונח אידיאולוגי שנתון לפרשנות נרחבת ותלויה בהשקפת עולם פוליטית, חברתית ודתית. אם יחוקק החוק המוצע, עלולה להיאסר התאגדות הנוגעת לקשת רחבה פעילויות: פעילות של ביקורת, מחאה, הגנה על חופש מדת, קידום פלורליזם דתי או אחר, מאבק לשוויון זכויות אזרחי, הגנה על זכויות אדם של מיעוטים – כל אלו עלולים יהיו להיחשב לפעילויות ששוללות את אופיה היהודי של מדינת ישראל. עולה החשש, כי הצעת חוק זו מהווה ניסיון לרדוף קבוצות פוליטיות מסוימות בלבד, ולהדיר את כל מי שהשקפתו אינה עולה בקנה אחד עם השקפת הרוב הפוליטי בעת הזו.

הצעת החוק פוגעת בחופש ההתאגדות בישראל, שהיא זכות יסוד חוקתית. בנוסף, הפגיעה בחופש ההתאגדות בשל השקפה אידיאולוגית מהווה גם פגיעה בזכות היסוד של חופש הביטוי. הצעת החוק פוגעת בדמוקרטיה, שכן כתנאי להיותה של מדינה דמוקרטית – יש להבטיח בה חופש ביטוי והתאגדות ופלורליזם של דעות, מחשבות ופעילויות. אם הצעת החוק תתקבל, ישראל תצטרף לרשימה המפוקפקת של מדינות שאין בהן אפשרות לחופש פעולה של ארגוני חברה אזרחית. להרחבה
 


"חוק המשילות"

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן (פ/1160); הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 61) (העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן (פ/1160)

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום ראשון, 2.3.2014, ויום שני, 3.3.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית: הנמקת הסתייגויות (יום ראשון), הצבעות (יום שני)


הצעות החוק, המכונות "חוק המשילות", מבקשות לשנות היבטים שונים הקשורים לבחירות ולתפקוד הממשלה והכנסת. ההצעות נדונות בוועדה זה כמה חודשים, והשבוע יגיע התהליך בוועדה לסופו בהגשת הסתייגויות על ידי חברי הכנסת ובעריכת הצבעות. בשבוע שלאחר מכן תובא הצעת החוק להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

עמדת האגודה: האגודה מתמקדת באספקט אחד של הצעות החוק – העלאת אחוז החסימה. האגודה מתנגדת להעלאת אחוז החסימה, שכן היא עלולה לפגוע בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי. ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות. להרחבה
 


הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות זכאיות 

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה לזכאים להפחתה בתשלום), התשע"ד-2014

ועדת הכספים | יום שלישי, 4.3.2014 | אישור התקנות

 
עמדת האגודה: חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 מעגן את סמכות שר האוצר לקבוע רשימה של אוכלוסיות הזכאיות לתעריפי מים מופחתים. טיוטת התקנות הנוכחית מתייחסת אך ורק לקבוצות הסובלות מנכות פיסית המחייבת צריכת מים גבוהה. מן ההסדר מודרות כליל אוכלוסיות החיות במצוקה כלכלית קשה - מקבלי ומקבלות הבטחת הכנסה ומזונות. מצבן הקשה של אוכלוסיות אלו אף קיבל הכרה בטיוטת הכללים הנוגעים לניתוקי מים, והן הוכרו כאלו הזכאיות לחסינות מפני ניתוק מים בגין חוב כספי. זאת כאמור, עקב מצבם הכלכלי הקשה ובשל כך שנגישות למים היא זכות אדם בסיסית שלמדינה חובה להבטיחה. הערות נוספות של האגודה על טיוטת התקנות נוגעות להסדרת מנגנון החריגים ולהגנה על פרטיות הזכאים. להרחבה
 

 

עיקול כלי רכב במרחב הציבורי

הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013 – הכנה לקריאה שניה ושלישית. הדיון יתמקד בנושאים: עיקול רכבים, ערבות לחוב מס, תיקונים בחוקי מס בעניין עיכוב יציאה מהארץ וסעדים זמניים של תפיסת נכסים

ועדת החוקה, חוק ומשפט |יום שלישי, 4.3.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 
עמדת האגודה: כיום רשאיות רשויות גביית המס לבצע גבייה באמצעות עיקולי רכב אך ורק בחצרי הנישומים. במסגרת הצעת החוק מוצע, בין היתר, לאפשר גבייה באמצעות עיקולי רכב גם במרחב הציבורי. לעמדת האגודה, התיקון המוצע אינו חוקתי, ואינו מאזן בין הרצון לגבות את המס באופן יעיל לבין זכויותיהם של הנישומים. הוא פוגע קשות בזכויות הנישומים לכבוד, לפרטיות, לחופש תנועה, להליך הוגן ולגישה לערכאות. יודגש, כי תיקון החקיקה נעשה בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירת האגודה לזכויות האזרח, שפסלה את הפרקטיקה של הפעלת מחסומי דרכים לצורכי גביית מסים. להרחבה
 


שומרים על הבריאות – עוצרים את השר"פ

יום שלישי, 4.3.2014 | כנס 
האגודה לזכויות האזרח היא אחד הארגונים שייקחו חלק בכנס. בימים אלה פרסמה האגודה, יחד עם רופאים לזכויות אדם, מתווה לשמירה על אופיה הציבורי והשוויוני של מערכת הבריאות. בין עקרונות המתווה: יצירת הפרדה ברורה בין מערכת הבריאות הציבורית לזו הפרטית; איסור על קופות החולים להחזיק בתי חולים וחברות פרטיות; ביטול כל שירותי הרפואה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים; הטמעת הביטוח המשלים בסל הציבורי ושימוש במקורות הכספיים כדי לספק סל שירותים רחב ושוויוני לכל הציבור, ואף לאפשר בחירת רופא באשפוז באופן שוויוני וללא כל אפליה. להרחבה

 


הפרת זכויות של נשים מוכות חסרות מעמד אזרחי 

המענה הניתן לנשים מוכות חסרות מעמד אזרחי – לציון יום האשה הבינלאומי 

ועדת עובדים זרים | יום שלישי, 4.3.2014 | דיון

 
עמדת האגודה: נשים שהקימו משפחות עם אזרחים ישראלים, היגרו לישראל, והחלו בהליך להסדרת מעמדן, מוצאות עצמן לא אחת קורבנות לקשר אלים. גבר אלים ומתעלל, אשר יודע כי זוגתו המהגרת תלויה בו לצורך הסדרת מעמדה במדינה שאליה העתיקה את מרכז חייה, עלול לנצל זאת. מהגרת בעלת מעמד ארעי או ללא מעמד כלל, המצויה בתחתית הסולם החברתי, ואינה יודעת, או מתקשה, או חוששת לעמוד על זכויותיה - היא טרף קל.
 
במדינות רבות החוק מעודד מהגרות ומהגרים, שסובלים אלימות או התעללות מ"ספונסר" מקומי שבו הם תלויים לצורך קבלת המעמד, לעזוב את "הספונסר", ומאפשר להם לקבל מעמד באופן עצמאי, ללא תלות באיש. בישראל, לעומת זאת, די בכך שתגענה לאוזני פקידי משרד הפנים שמועות על אישה מהגרת, בת זוג של אזרח ישראלי, שעזבה את הבית, על מנת שההליך להסדרת מעמדה יופסק לאלתר. אמנם, בשנת 2007, בעקבות מאבק ממושך, נקבע נוהל לטיפול בנשים שנפרדו מבני זוגן הישראלים בשל אלימות. ואולם, הנסיון מלמד שנשים רבות שסבלו אלימות קשה והתעללות נמשכת אינן עומדות בתנאיו של הנוהל, ובקשתן למעמד נדחית. 
 
שיקול הדעת הרחב המסור לשר הפנים בסעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, מחייב כי אף משרד הפנים יטול חלק בחובה המוטלת על כל אחת ואחת מרשויות המדינה להילחם בתופעה החמורה של אלימות במשפחה. על משרד הפנים לעודד נשים זרות, הסובלות התעללות, לעזוב את בני זוגן ולעמוד ברשות עצמן. 
 


השקת שדולת השוכרים הראשונה

יום רביעי, 5.3.2014


השדולה, שאותה יזמו חברי הכנסת סתיו שפיר, חיליק בר ואורלי לוי-אבקסיס, תפעל לקידום הצעת החוק לשכירות הוגנת ולהסדרת יחסי שוכר-משכיר. להרשמה: http://bit.ly/1ke5ZdH


 
עמדת האגודה: יש להבטיח כי שוק השכירות יהווה חלופה נאותה למגורים למי שאינו מסוגל או מעוניין לרכוש דירה או להתגורר בדירה שבבעלותו. לשם כך יש לעגן זכויות שוכרי הדירות בחוק, שיסדיר היבטים מרכזיים ביחסים שבין המשכיר והשוכר באופן שמאזן בין זכותו של שוכר דירה לדיור נאות לבין זכות הקניין של המשכיר. האגודה ניסחה הצעת חוק ברוח זו. להרחבה