Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 23.2.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

"חוק קמיניץ" - הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון 26.2.2017 בשעה 8:00, יום שלישי 28.2.2017 בשעה 8:30, יום רביעי 1.3.2017 בשעה 8:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית


מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בנייה. למימוש מטרה זו מוצע, ובין היתר, להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ואת מעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בניה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ואת תקופות המאסר על עבירות בנייה; ולהרחיב את מעגל הענישה על עבירות אלה. הממשלה מתכוונת לסיים את החקיקה עד סוף המושב ב-23.3.2017, ולפיכך מתקיימים דיונים מרתוניים בהצעת החוק.

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; ההצעה עלתה בעקבות התנגדות של שרים בממשלה להחלטה 922, שעניינה הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח היישובים הערביים. השילוב בין שני הדברים – הקצאת התקציבים והגברת ההריסות – מתנה את יישומה המלא של החלטה 922 באכיפה מוגברת, המתעלמת מהנסיבות המיוחדות של החברה הערבית, ממצוקתה התכנונית וממדיניות הממשלה כלפיה.

בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. כך, בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

במקום לקדם את "חוק קמיניץ", שמבקש להחריף את מדיניות הריסת הבתים, יש לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בניה קיימת. להרחבה
 

 

שירות לאומי בארגוני זכויות אדם 

1. הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015; 2. הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון - איסור מימון מדינה זרה), התשע"ז-2016

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום ראשון 26.2.2017 בשעה 11:00 
 
עניינה של הצעת החוק הוא הסדרה של תחום השירות הלאומי בחקיקה, מה שלא היה עד כה. לאחרונה הציעו ח"כ אמיר אוחנה ואחרים, בהצעת חוק פרטית, להוסיף להצעה זו תיקון שימנע מארגונים שמקבלים מימון של מעל 50% מישויות מדיניות זרות לקבל מתנדבי שירות לאומי. הממשלה לא אישרה נוסח זה בוועדת השרים לחקיקה, אבל אישרה לקדם שינוי בסוגי הארגונים שיוכלו לקבל מתנדבים. בהתאם, מוצע שרק ארגונים שנותנים שירות פרטני או כללי לטובת תושבי המדינה בלבד יקבלו מתנדבים.

עמדת האגודה: משמעות ההצעה היא שארגונים שמטפלים בזכויות פליטים ו/או תושבי השטחים לא יוכלו לקבל מתנדבי שירות לאומי. האגודה וארגונים עמיתים מנסים לקדם נוסח שיאפשר לכלל ארגוני זכויות האדם לקבל מתנדבים. 
 

 

גביית חובות בהוצאה לפועל

מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל - דוח ביקורת מיוחד, ניסן התשע"ו, אפריל 2016 - ישיבת מעקב שנייה

הוועדה לענייני ביקורת המדינה יום שני 27.2.2017 בשעה 8:30 | דיון 
 
עמדת האגודה: דוח המבקר שנדון בוועדה עוסק בשלל סוגיות הקשורות למערכת ההוצאה לפועל. האגודה עוסקת בהיבט של חייבים חלשים והגנה עליהם בהליכי הגבייה. זאת בשל כשלי המערכת, שטמון בהם פוטנציאל לפגיעה לא מידתית בזכויות האדם של החייבים. האגודה פועלת לקדם חקיקה שתגן באופן מיוחד על חייבים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות. בין היתר מציעה האגודה ליצור קטגוריה של חייבים פגיעים, שלמערכת יש אינדיקציה לגבי מצבם החברתי-כלכלי הפגיע, ולהנגיש את המערכת עבורם; לעגן בחוק את חובת הרשם ליידע את החייב על האפשרות לקבל סיוע משפטי מהמדינה; לגבש קריטריונים לקיום בכבוד שלפיהם יקבע צו התשלומים; להנגיש את המידע על מיצוי זכויות בהוצאה לפועל; להקפיא את ריביות הפיגורים לחייבים נטולי אמצעים ו/או כאשר מגיעים להסדר החוב; לתת הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה על בסיס מצב חברתי-כלכלי של החייב; ועוד. להרחבה – דוח האגודה "חייבים לשנות"
 

 

התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים

שקיפות הרכש הממשלתי: פרסום דוחות התקשרויות לשנת 2016 - דיון מעקב

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שלישי 28.2.2017  בשעה 10:00 | דיון 
 
עמדת האגודה: בשלהי 2012 פנו האגודה והתנועה לחופש המידע ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה שיורה לרשויות ציבוריות לפרסם באופן יזום את הסכמי ההתקשרות שלהן עם גופים פרטיים למתן שירותים ציבוריים או לשימוש במשאבים ובנכסים ציבוריים. בעקבות הפנייה ופעילותה של היחידה הממשלתית לחופש המידע, התקבלה בסוף 2013 החלטת ממשלה, שיזמה שרת המשפטים דאז ציפי לבני, ושמחייבת גופים ציבוריים לפרסם את מסמכי ההתקשרות שלהם עם גופים פרטיים או היתרים שנתנו לגופים פרטיים בעניין אספקת שירותים או שימוש במשאבים ציבוריים.

הסכמי ההתקשרות עם הגורמים הפרטיים כוללים בדרך כלל הסדרים רחבים וארוכי טווח שהם בעלי חשיבות מכרעת לכלל הציבור, ולעיתים קרובות גם העברה של סמכויות שלטוניות לכל דבר בתחום הגבייה והאכיפה. לפיכך, חובת הפרסום היזומה וההנגשה של ההסכמים לציבור חשובה ביותר, הן לצורך מימוש זכויותיו של הפרט בקבלת השירותים המופרטים והן לצורך הבטחת ביקורת ציבורית ופיקוח. חשוב ביותר גם המעקב המתמשך של הוועדה, כדי להבטיח שהרשויות עומדות בחובות הפרסום המוטלות עליהן. 
 
 

פערים בשירותי בריאות בין המרכז לפריפריה

1. קופות החולים מודות: עדיפות להשקיע במרכז מאשר בפריפריה; 2. עדיפותן של קופות חולים להשקיע במרכז מאשר בפריפריה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 28.2.2017 בשעה 11:00 | דיון 

עמדת האגודה (יחד עם רופאים לזכויות אדם): הדרך העיקרית להתמודד באופן אפקטיבי עם הפערים בבריאות בישראל היא באמצעות תכנית ממשלתית, אשר תכלול: יעדים כמותיים המוגדרים גם בזמן לצמצום פערי בריאות; מנהלת בין-משרדית שעתידה לממשם, תוך דגש על שיתוף עם מנהיגות מקומית; וכמובן תקציב מתאים לצורך המימוש. יחד עם זאת, גם אופן הקצאת מקורות המימון לקופות החולים יכול להוות כלי לצמצום הפערים בין תושבי הפריפריה והמרכז.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שקלול ההקצאות לקופות השונות מחושב על פי מספר המבוטחים בכל קופה, כשלכל אחד מהם צריך להינתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסייה ואמות מידה נוספות. צוות בין-משרדי שהגיש את המלצותיו בשנת 2010 דן בצורך לכלול משתנים נוספים, כגון מצב חברתי-כלכלי ומצב רפואי, אולם לבסוף החליט שלא לכלול אותם בנוסחה. עם זאת, הצוות הכניס שינויים בנוסחה באמצעות הגדלת משקולת עבור נשים בגיל הפוריות, וכן משתנה הקובע תוספת על בסיס מגורים ביישוב פריפריאלי.
 
האגודה ורופאים לזכויות אדם ברכו על הצעד החשוב שנעשה, והציעו שינויים נוספים בנוסחת הקצאת המקורות, שיקדמו את צמצום הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה, ובהם: לתקן את משתנה המגדר ולהגדילו, ולשנות את ההגדרה של תושב פריפריה כך שתכלול מעבר לרכיב הגיאוגרפי גם רכיב חברתי-כלכלי (מה שמכונה "פריפריה חברתית"). עוד הדגישו הארגונים כי יש לעמוד על כלל הברזל שלפיו כסף ציבורי שמועבר לנותן שירותים חייב לכלול מבחן ביצוע וסנקציה - אחרת, הניסיון מלמד שהוא משמש לסגירת גירעונות או זורם בחזרה למרכז העשיר. לכן יש לקבוע מדדי ביצוע כתנאי לתשלום ולחייב את קופות החולים להעביר נתונים על אופן חלוקת התקציב וההשקעה שלהן בפריפריה. להרחבה

 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה