Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 30.7.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 


בשבוע שעבר הסתיים מושב הקיץ של הכנסת. במהלך הפגרה נעדכן מעת לעת ככל שיהיו דיונים רלבנטיים. נשוב לעדכן באופן סדיר עם תחילת מושב החורף בסוף אוקטובר.
 

 

חוק הלאום

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) יום רביעי 26.7.2017 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה ראשונה
 
לאחר שמספר הצעות חוק פרטיות בנושא עברו בכנסת בקריאה טרומית, הוקמה ועדה מיוחדת שתפקידה לדון בהצעות השונות ולגבש נוסח מוסכם. בשבוע שעבר התקיים הדיון הראשון שלה.
 
עמדת האגודה: בשנים האחרונות עלו כמה וכמה הצעות חוק המבקשות להגדיר בחוק יסוד את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. על אף שינויים קלים בין ההצעות הן דומות במהותן, ומבקשות להגדיר מחדש את זהות המדינה ואת אופיה, ולהכפיף את מהותה הדמוקרטית להגדרתה כמדינה יהודית. הצעות אלה פוגעות באופן בוטה בזכויות האדם, בדמוקרטיה ובזכויות המיעוט הערבי בישראל.

הגדרת אופייה של המדינה היא סוגיה חוקתית חשובה ובעלת השלכות מרחיקות לכת, ויש לעשות כל האפשר כדי להכריע בה בדרך של הסכמה רחבה, עם כל הקושי שבדבר, ותוך התחשבות בכלל הצרכים והזכויות של הקבוצות השונות באוכלוסייה. כל הגדרה שתאומץ חייבת לעגן את זכותם של כל אזרחי המדינה לשוויון מוחלט, ללא הבדלי לאום, דת או מוצא אתני. אין בכך כדי לשלול את הזיקות הלגיטימיות שיכולות להתקיים בין דת ולאום למדינה במישורים אחרים, כגון המישור החברתי, התרבותי, הרגשי והסמלי; אולם במישור החוקתי-משפטי, עיקרון השוויון מחייב שזיקות אלה לא יבחינו בין זכויותיהם ומעמדם כלפי המדינה של אזרחים שונים בהתאם לזהותם הלאומית או הדתית. להרחבה
 

 

שיקום אסירים

תקנות בתי הסוהר (שיקום אסירים), תשע"ז-2016

ועדת הפנים והגנת הסביבה יום רביעי 2.8.2017 בשעה 12:30 | אישור התקנות
 
עמדת האגודה: בשנת 2012 עבר תיקון מס' 42 לפקודת בתי הסוהר, שעיגן את זכותם של אסירים לתנאי מאסר הולמים, ואת זכותם להשתלב בפעילויות חינוך, פנאי ושיקום. התיקון הטיל באופן רשמי על שירות בתי הסוהר את החובה לממש את זכויות האסיר לשיקום, פנאי וחינוך, וחייב את השר לביטחון פנים לקבוע תקנות לגבי ההיקף והתנאים למימוש הזכויות. למרות חשיבותן של התקנות, ניסוחן התעכב במשך שנים והושלם רק לאחרונה. על המחדל הצביעו מבקר המדינה, בדוח מיוחד שפרסם בשנת 2013 בנושא שיקום אסירים, והסניגוריה הציבורית, בדוח שפרסמה ביולי 2015 על תנאי הכליאה בישראל.  

המציאות בשטח מלמדת שמחדל אי-התקנת התקנות פוגע באופן ממשי בזכויותיהם של האסירים לשיקום ולחינוך, ופוגע ביכולתו של שירות בתי הסוהר למלא את חובותיו ואת הוראות החוק באופן ראוי ושוויוני. בדוח הסניגוריה הוצגה שורה של כשלים, ובין היתר: מחסור בכוח אדם במסגרות טיפול ושיקום לכלואים, מדיניות של אי-מתן שירותי שיקום במתקני כליאה מסוימים, היעדר תוכניות חינוך, טיפול ושיקום לדוברי שפות זרות וליקויים רבים נוספים. להרחבה: פניית האגודה, דצמבר 2015 | דוח הסנגוריה, יולי 2015

 

Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה