Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 11.6.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

הארכת "חוק האזרחות"

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) הארכת תוקף החוק, התשע"ז-2017 – דיון והצבעה

מליאת הכנסת יום שני 12.6.2017 | דיון והצבעה

עמדת האגודה: הוראת השעה המוכרת בשם "חוק האזרחות" מונעת מבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים לרכוש מעמד בישראל. מאז עוגנה המדיניות כהוראת שעה (חוק זמני) בשנת 2003, מאריכה הכנסת את תוקפה שוב ושוב מדי שנה, בהליך חקיקה לא תקין שאין לו אח ורע.
 
הוראת שעה זו, שכבר מזמן הפכה להוראת קבע, פוגעת אנושות בעשרות אלפי אזרחים ישראלים, בני זוגם הפלסטינים וילדיהם. על אלפים רבים מהם נגזר פירוד כפוי וחיים בנפרד. אחרים, אשר צולחים את מהמורת הגיל הנקובה בחוק וכניסתם לישראל מותרת, נאלצים לחיות כאן בהיתר שהייה ארעי, שיש לחדשו לעתים תכופות, ואשר אינו מתיר להם לקבל תנאים סוציאלים, לנהוג, ולפרנס את משפחתם בכבוד.

חוק הקובע באופן גורף כי כל הפלסטינים, באשר הם, מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד בישראל, הוא חוק גזעני. מדינת ישראל צריכה לבדוק בקשות של פלסטינים למעמד מכוח היותם בני זוג של ישראלים, ואם אכן נשקפת מהם סכנה למדינה, עליה לסרב לאשר אותן. ואולם, הבדיקה צריכה להיות פרטנית, כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
 

 

אגרות בבתי המשפט

תקנות בתי המשפט (אגרות)(תיקון מס'), התשע"ז-2017

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 12.6.2017 בשעה 11:00 | אישור התקנות
 
עמדת האגודה: (יחד עם הל"ב - התנועה למלחמה בעוני בישראל): הטלת אגרות על בקשות ביניים בבתי המשפט השלום והמחוזי תייקר באופן משמעותי את ניהולם של הליכים משפטיים. הכבדה זו לא תשפיע על דרך ניהול התיק על ידי בעלי הדין החזקים (המדינה, הפטורה מתשלום אגרה, בנקים, חברות סלולר וחברות מסחריות גדולות אחרות), אך תביא לפגיעה בנגישות למשפט של מתדיינים מאוכלוסיות מוחלשות וממעמד הביניים, אשר מגבלות כלכליות עלולות להביא אותם לוויתור על הגשת בקשות החיוניות לניהול התיק. לכאורה המטרה של התקנות הללו היא למנוע הליכי סרק על מנת לייעל את עבודת בית המשפט, אולם לא רק שמטרה זו אינה מאוזנת עם הפגיעה הקשה בזכות היסוד של הגישה לערכאות, אלא שיעילותה גם מוטלת בספק. לעומת זאת – חלופות אפשריות לא נלקחו בחשבון ולא קודמו.
 
במהלך השנים האחרונות הוועדה כבר דנה מספר פעמים בהצעות לתקנות דומות לאלו והחליטה שלא לאשרן. הארגונים קוראים לוועדה שלא לאשר את התקנות גם הפעם הזאת, ולהגן על הזכות הבסיסית של האוכלוסיות המוחלשות ביותר לנגישות למשפט ולצדק. להרחבה
 

 

זימון לוועדות הכנסת

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – זימון לוועדות הכנסת)

ועדת הכנסת |  יום שני 12.6.2017 בשעה 10:30 | דיון
 
עמדת האגודה: בימים אלו מקיימת ועדת הכנסת דיונים על האפשרות לבצע רפורמה ביחסים שבין הכנסת לממשלה באמצעות קידום שורה של יוזמות, ובהן: שינוי בתחום הקידום של חקיקה פרטית, חובת התייצבות בפני ועדות הכנסת, וכלים שונים לפיקוח הכנסת על הממשלה לרבות פיקוח על תקציבים, סמכויות לערוך שימועים במינוי בעלי תפקידים ועוד. אנו מסכימים עם התפיסה הבסיסית העומדת לכאורה מאחורי יוזמות אלה – חיזוק הכנסת בתפקידה כמפקחת על הרשות המבצעת – שהיא חשובה לקיומה של דמוקרטיה חיונית ויעילה. עם זאת, יש להקפיד מאוד על פרטי החקיקה כדי להבטיח שהשינויים שייעשו יממשו את המטרה לשמה נועדו, ולהיזהר שהתוצאה לא תהיה בסופו של דבר מתן חיזוקים וכלים נוספים לממשלה.

לעניין הזימון לוועדות: הצעת החוק מבקשת להרחיב את סמכותן של ועדות הכנסת לזמן קשת רחבה של גורמים לדיוניהן – הן מקרב נושאי המשרה וממלאי התפקידים בשירות הציבורי, והן גופים פרטיים, לרבות נושאי משרה וממלאי תפקידים בעמותות, חברות לתועלת הציבור, חברות ציבוריות ואגודות שיתופיות. אנו סבורים כי ראוי ואף חשוב שלוועדות הכנסת תהיה סמכות לזמן אליהן נושאי משרה וממלאי תפקידים בכל הגופים הציבוריים, וכן בגופים שביקורת המדינה חלה עליהם. גופים אלה מחויבים לשקיפות ולדיווחיות, והתייצבותם בוועדות הכנסת כדי למסור מידע וכדי לעדכן על המדיניות שלהן ועל ביצועה, חיוני למילוי תפקיד הפיקוח של הכנסת על הממשלה על כל זרועותיה.

לעומת זאת, אנו סבורים שאין לתת לוועדות סמכות לזמן גורמים פרטיים, שכן הדבר חורג מתפקידה של הכנסת. לכנסת אין סמכות לפקח על גופים פרטיים, למעט בדרך של חקיקה של רגולציה שכלל הגורמים הפרטיים מחויבים בה – חברות, עמותות וכיו"ב. אי עמידה בהוראות החוק גוררת אחריה סנקציות מינהליות או פליליות, שגופי האכיפה הרלבנטיים אמונים על אכיפתם. הכנסת אינה גוף שיפוטי ואין בידה היכולת לבצע חקירות. ככל שפעילותם של גופים פרטיים נדמית לכנסת כפוגעת בציבור, יש באפשרותה להיטיב את הרגולציה הנוגעת להם, לרבות לדרוש יתר שקיפות ודיווחיות. וכמובן ככל שפעילותם בלתי חוקית, יטפלו בכך רשויות אכיפת החוק. מעבר לכך, מתן סמכות זימון של גורמים פרטיים לוועדות עלול לגרור שימוש לרעה בסמכות זו ועריכת "משפטי שדה" לגורמים פרטיים כדי להרוויח רווח פוליטי וציבורי. להרחבה
 

 

שכירות הוגנת

הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 13.6.2017 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה: האגודה מברכת על הכוונה להסדיר את שוק השכירות. אנו רואים בכך ניסיון ראוי לאזן טוב יותר בין זכות הקניין של בעל/ת הנכס לבין הזכות לדיור נאות של השוכר/ת.
 
אף שבתודעה הציבורית שוק השכירות מזוהה לא פעם עם סטודנטים וצעירים, קרוב ל-40% ממשקי הבית השוכרים דירה הם בעלי הכנסה נמוכה. הצרכים של משפחות אלו, בניגוד לאלה של צעירים, אינם מגורים לתקופה מוגבלת בתנאי שכירות הגיוניים וסבירים עד שירכשו דירה; שוק השכירות מהווה עבורן חלופה קבועה לכל ימי חייהם, כי אין להן יכולת להיכנס לשוק הבעלות בשל היעדר הון עצמי. מכאן שלהסדרת השוק חשיבות מכרעת למימוש זכותן לדיור.

הערות האגודה להצעת החוק נוגעות למחיר השכירות הראשונית והעלאת שכר הדירה, לדרישת פיקדונות וערבויות, לביטול חוזה ולאיסור אפליה. להרחבה
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה