Copy 

Jerusalem Prophets Council

 
Zion - Jerusalem - Israël
1 Chronicles 12:32a

  
Mount of Olives, october 2012
 

 

Woord voor NU:
Ontvangen 15-09-2014 door Israel Barak Immanuel
uitgewerkt in Samenwerking met Aquila Deborah
Psalm 125:
Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,
zal de HEERE doen verdwijnen.

 

Onwankelbaar Vertrouwen

1 Een pelgrimslied.
Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

Zij die op de Heere Vertrouwen, worden een Geest met Hem,
ze gaan denken en voelen zoals Hij denkt en voelt.
Zo Puur, Zo Zuiver, Zo echt.
Zij die een met God zijn, zijn als de Berg Sion,
zij zullen nooit meer wankelen.

Hun water is compleet in verbinding gekomen met Zijn Water: Hoe Glorieus!
Wat een Diepte, wat een Liefde.

Dit kan niet vernietigt worden, zelfs niet aangestast
.
Wat in de Liefde is, wankelt niet!
 

2 Rondom Jeruzalem zijn bergen,
zo is de HEERE rondom Zijn volk,
van nu aan tot in eeuwigheid.

God heeft Beloofd! Hij beschermt Zijn Volk.
Daar waar wij in overeenstemming met
Zijn Geest wandelen is Hij onze Volledige Cover.

Psalm 91:1-2
1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!


3 Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten
op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees;
opdat de rechtvaardigen hun handen
niet uitstrekken naar onrecht.

Nu is de tijd, dat God de scepter van de goddeloosheid door Zijn Profeten laat
afhalen van hetgeen aan de Rechtvaardigen, aan de twee Getuigen en aan
de 144.000 gegeven is: de Schepping met al haar Volheid!
Het wordt uitgerukt uit de hand van de merovingians / black 'nobility' / illuminati
en Gegeven aan hen die God Zelf heeft aangesteld!


Wie kan de Wagen met haar kinderen leiden? De twee Getuigen!

Job 38:29-35
29 Uit wiens buik komt het ijs naar buiten?
En wie baart de rijp van de hemel?
30 Het water wordt hard als een steen,
en het oppervlak van de watervloed raakt vastgevroren.
31 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden,
of de ketenen van de Orion losmaken?
32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd,
en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden?
33  Kent u de verordeningen van de hemel,
of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?
34 Kunt u uw stem tot de wolken verheffen,
zodat een overvloed van water u overdekt?
35 Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan,
en tegen u zeggen: Zie, hier zijn wij?


Antwoord:
God, Jezus Christus EN...? de twee Getuigen!

Dit is ' de Vierde Hoorn' ; 'de Moeder' en haar zoon,
de Maria Magdalena en de bekeerde Petrus.

(Artikel: Ongerechtigheden van petrus en Maria Magdalena en nazi-duitsland volgen D.V.)
De Vader en Jezus Christus ZIJN de Shabbat,
de twee Getuigen behoren compleet IN de Shabbat te zijn
en
vanuit de Shabbat leidt  de Heilige Geest hen IN de eerste drie dagen Bewegen
en
vanuit de derde dag: het Heilige der heiligen, het Heilige en de Voorhof,
hun hand Uitreiken naar hen die in de vierde dag bewegen;
zij hebben Autoriteit over zon, maan en sterren: de vierde dag!


De twee Getuigen hebben Autoriteit over zon en sterren,
zodra de Zoon de Scepter ter Hand neemt.
De Vrouw heeft volledig de maan onder haar voeten,
zodat ze het maankind, de Zoon op kan doen groeien tot man,
zodat hij de Scepter ter hand  neemt om de vierde dag COMPLEET onder Zijn
Voeten te krijgen.
De Scepter in Jeruzalem verkregen
BREEKT zon- en sterrenprogramma!
(de hemelkoninginwereld; welke bestuurt wordten door de aliens)

Zodat de banden van het zevengesternte gebonden worden en de ketenen van
de orion losgemaakt
. Zo wordt de scepter van de goddeloosheid gebroken
en komt het Erfdeel Rechtmatig terug onder Beheer van de Rechtvaardigen!

4 Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn
en aan hen die oprecht zijn in hun hart.
5 Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,
zal de HEERE doen verdwijnen,met hen die onrecht bedrijven.
Vrede over Israël!

Spreuken 2:12-19
12 om je te redden van de verkeerde weg,
van de man die verderfelijke dingen spreekt,
13 van hen die de rechte paden verlaten
om op de wegen van de duisternis te gaan,
14 van hen die zich verblijden in kwaad te doen,
zich verheugen in verderfelijk kwaad,
15 van wie de paden slinks zijn,
die afwijken in hun sporen,
16 om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.


Zij die kronkelwegen gaan
volgen het rode koord van de hoer en naar de hoer
,

zij die leeft tussen de gestorvenen.
Zij verdwijnen samen met hen, die onrecht bedrijven!

Jozua 2:1
1 Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho.

Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer,
van wie de naam Rachab was, en zij sliepen daar.


Jozua 2:4
Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen.

Jozua 2:18
Zie als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader,
uw moeder, uw broers en heel uw familie.

Jozua 2:21
Zij zei daarop: Laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan,
en zij gingen weg.
En zij bond het scharlaken koord aan het venster.

Jozua 6:17
Maar de stad moet met de ban aan de HEERE gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rachab, de hoer, zal in leven blijven, zij en allen die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden, verborgen heeft.

Jozua 6:23-25
23 Toen gingen de jongemannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab
naar buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was.
Ook brachten zij al haar familieleden naar buiten
en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven.
24 De stad verbrandden zij met vuur, met alles wat daarin was.
Alleen het zilver en het goud en de koperen en ijzeren voorwerpen
legden zij bij de schat van het huis van de HEERE.
25 Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven,
met de familie van haar vader en alles wat van haar was.
Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond,
omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen.

 
TOT OP HEDEN IS DE HOER ALTIJD TEMIDDEN VAN ISRAEL BLIJVEN WONEN.


Ezechiel 5:5-6
5 Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem:
Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen.
6 Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe,
meer dan de heidenvolken, en aan Mijn verordeningen,
meer dan de landen die eromheen zijn,
want zij hebben Mijn bepalingen verworpen
en in Mijn verordeningen zijn zij niet gegaan.

Ezechiel 25:6-9
6 Daarom, zo Zegt de Heere HEERE:
Wee de bloedstad, zij is een pot met aanslag eraan, waar de aanslag niet af is gegaan! Haal het vlees er stuk voor stuk uit zonder dat het lot erover gevallen is.
7 Want haar bloed is in haar midden gebleven, op een kale rots heeft zij het laten vloeien. Zij heeft het niet op de aarde uitgegoten om het met stof te bedekken.
8 Om grimmigheid op te wekken, om wraak te oefenen heb Ik haar bloed op een kale rots gelegd, zodat het niet bedekt wordt.
9 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad!
Ik zal ook de brandstapel groot maken!

 
ZELFS IN DE EINDE EINDTIJD LAAT het 'leiderschap'
DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS ,
DE HOER, DIE ZEGT DAT ZIJ EEN PROFETES,
BEGAAN!

Openbaring 2:20-23
20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en
Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.

Jozua werd misleid.
en
in deze einde eindtijd worden Zijn dienstknechten nog steeds misleid!

21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren,
maar zij heeft zich niet bekeerd.
22 Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen,
in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.
23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen,
en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek,
en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.


Doordat de hoer destijds NIET bekeerd en gereinigd is, maar ook niet gedood, 
zijn de hoer en haar SCHARLAKEN KOORD groot geworden!
 
Openbaring 17:3
En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn.
En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.


    

Openbaring 17:4-8
En de vrouw (de hemelkoningin!)was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon,
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde
.
6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

 

zij pronken met het brengen van Christus aan het Kruis, dit is hun middelpunt!
Er is een Genadelijn voor hun, waarop zij behoren te wandelen het Heiligdom in.
In plaats van dat zij het Gouden Koord bewandelen hebben ze er een strop om hun nek van gemaakt.

Jesaja 5:20-21
20 Wee hun die het kwade goed noemen
en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht,
en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet
en zoet als bitter.
21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn
en naar hun eigen mening verstandig.


7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich?
Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt,
dat de zeven koppen heeft en de tien horens.
8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet;
en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan.
En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld
de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij
het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

                                  
                                    benny hinn schudt de paus de hand

Iedere 'kerk', 'gemeente', groep of mens die ook maar enige sympathie koestert voor deze grote hoer de rooms katholieke kerk is onder de antichristelijke mantel van de paus, hij is de grote valse apostel onder wie al deze dominees, pastors, geestelijk werkers, voorgangers, oudsten zitten.
De paus is heer en meester in de diepte van de ongerechtigheden in de geest.

'Wie is je Apostel voorganger?'
'Wij spreken niet op die manier over apostelen.
'Dan is het de antichristelijke paus van de grote hoer'
(hemelkoningin-christenen vallen altijd over 'de manier waarop'....
en zijn overtuigd dat DIT NIET van God KAN ZIJN; het Woord wordt NIET gekend!
Zij volgen hun gevoel; zij volgen niet compromisloos de Heilige Schrift)


Dit scharlaken koord van de hoer, zijn vele scharlaken koorden geworden:
van het vaticaan tot de plaatselijke 'gemeenten' en 'kerken'.
VELE WEGEN LEIDEN NAAR ROME...
Heb niet de illussie dat de protestanten onafhanklijk zijn, van de nederlands gereformeerden tot de evangelische charismitischen tot de profetische bewegingen
en zendingsorganisaties, alles staat onder de crucifix van de paus.
De crucifix bewerkt de vloek!
Jezus was na een paar uur al van het Kruis af
en
Troont sinds zijn ter Hemelvaring aan de Rechthand van de Vader, 
Hij is het Centrum van de Werkelijkheid van het Volle Leven.
De katholieken aanbidden dood en dodenrijk en ze genieten ervan:
hemelkoninginaanbidding!
(nergens ZOVEEL ZIEKTEN, en vooral ook GESPREKSTOF over ziekten,
vooral kanker, als in de r.k. kringen!)

Ook kerk-koren en verenigingen genaamd;
STELLA MARIS; vrij vertaald sterre der zee = 2e hemel, hebben zo geen idee!

zoals:
             stellamarislogo
vijfpuntige ster = pentagram = satansster
GodZelf Zegt in Zijn Woord;
'Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder Kennis is'. Hosea 4:6a
en 'als er geen Visioen is raakt een volk losgeslagen!' Spr.29:18a
EEN WAAR GEGEVEN!!!
 
Zo bewegen in deze lijn van het scharlaken koord bewegen ook de kerken in winterswijk;
ze zijn   vol de weg aan het plaveien zijn voor de nieuwe wereldorde!
Ze hebben de fundamenten diep, zeer diep in de dood.
Ze laten zich NIET WAARSCHUWEN door
de Gezondenen van de Almachtige God; al jaren niet!
Ze hebben hen op BRUTE Wijze zelfs uit de tent der samenkomst gezet, terwijl zij kwamen om
Heilig Avondmaal met hen te vieren onder het Woord Psalm 50, Welke de God van Abraham,
Izaak en Jacob hen die ochtend gaf als RhemaWoord bij de Opdracht!

NIET VERSTANDIG!
'Ze zijn met de hoer de treden van haar huis afgedaald naar de gestorvenen',
hoorde de Gezondene in zijn Ggeest.

Nog even terzijde;
van winterswijk wordt gezegd; 'begraafplaats van voorgangers'...;  zou dit 'zomaar'zijn?Komend weekend, startend vanavond 19 september 2014,
vind er een gruwelijk geestelijk satanisch ritueel plaatst.
In de diepte worden alle hemelkoninginlijnen bekrachtigd,

er vinden diepe verzegelingen plaatst.

Uitgerekent OOK DIT WEEKEND bezoek de paus Albanie! 
klik link!

Onder de noemer van tentencampagne worden er grote geestelijke offers aan de afgoden gebracht. Allerlei zogenaamd 'onschuldige' rituelen gaan vooraf  aan de diepere satanische verzegelingen.

Er wordt gestart met de MARS met het SCHARLAKEN KOORD
hetgeen jaarlijks plaatsvindt!
Dit SCHARLAKEN KOORD kan iedereen volgen.
Waar zou dit SCHARLAKEN KOORD heen gaan?
Naar dezelfde plek als waar het in jericho heen ging: naar het huis van de hoer!
Een huis VOL goede bedoelingen: (HEMELKONINGIN-RELIGIE!)
met goede bedoelingen is de weg naar de hel geplaveid!

Dat de apotheker fred sessink voorop loopt mensen uitnodigend,
naar het huis van de hoer, is niet verbazingwekkend   

           
'WITTE wieven';
hoge hekserij in de achterhoek, onder de noemer
'achterhoekse nuchterheid',
                bij de laatste opening van de nieuwe apotheek te dinxperlo.       

(wij moeten van God de namen noemen, om een ieder te waarschuwen, die met deze mensen te maken heeft: levensgevaarlijk! Zij die openbaar zondigen moeten openbaar terechtgewezen worden: 1 Tim.5:20, nadat ze persoonlijk zijn benaderd, zonder gehoor te hebben gegeven. Matth.18:15 t/m 17) )
Het is  letterlijk een zaak van leven of dood! Hoge religieuze toverij!
Deze mensen zijn al vele malen door Gods Gezondenen gewaarschuwd; jaar in jaar uit;
een helse geestelijke oorlog, die al inmens veel onnodige schade en schande heeft aangericht; ook nu opnieuw was een Poging van Godswege richting het 'leiderschap'; tevergeefs!
Hij Gaf deze ochtend Psalm 50.
Trots bleek sterker dan hun Respect voor de Heilige Schrift en de Gezalfden;
RAHAB blijft stilzitten!)!
Let wel we strijden niet tegen vlees, maar tegen geest

 
 
                  
Judas 1:23b
U moet (ook) het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.


In Jesaja 53:5-6 staat:
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn Striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Een Ware Christen Gelooft dit, Het is zijn / haar Fundament, dat Hij de straf heeft Gedragen voor onze overtredingen, dat Hij om onze ongerechtigheden is verbrijzeld, dat de straf die ons de Vrede aanbrengt was op hem was en dat door Zijn striemen er voor ons Genezing is gekomen.
 
Als je Dit gelooft, dan heb je NIETS meer naast Hem nodig.
Hij heeft ALLES Volbracht.
Hij heeft alle ziekte gedragen en omgezet.
Als dit je Fundament is,
dan heb je geen ziekte meer en dus ook geen medicijnen meer nodig.

Sterker als je wel ziek ben en wel medicijnen nodig hebt, ben je nog niet gereinigd van
je ongerechtigheden waar Hij voor geleden heeft en waar Hij voor gestorven en Opgestaan is; Beweeg je nog niet de door Hem Aangestelde Orde. 
Als Jezus je Heer is ben je gereinigd van de ongerechtigheden;
ben je een Levende Steen op de juiste Plek in Zijn Geestelijke Tempel.
Dit moet Doorwerken en daar krijg je Genade voor. Een Ware Christen is niet ziek! Als een Christen ziek is, heeft hij / zij een invalspoort en het Kruis nog niet geheel in
zijn / haar leven laten doorwerken.

Als  Wedergeboren Christen, Zijn Discipel,
ben je Geroepen om deze Boodschap met alle mensen te delen.

Dat er TOTALE blijvende verlossing is door het Kruis.


Terug naar de apotheker.
Wat brengt hij voor boodschap aan de mensen? ;
Naast Jezus is er nog een andere oplossing voor de gevolgen
ter verlossing van je ongerechtigheid: 

                                                   
                                                   namelijk door de illuminatie  
                                     gefabriceerde medicijnen
.

 
Dit is de tegenovergestelde boodschap, van die van
het Volmaakte Volbrachte Werk van Jezus Christus op Golgotha.

Hierover redeneren en 'ja maars' hebben is van de slang, God trekt rechte Voren!

Jesaja 65:11
Maar u die de HEERE verlaat, u die Mijn heilige berg vergeet,
u die de tafel gereedmaakt voor de god Gad,
u die voor de god Meni de bekers vult met gemengde drank,


De apotheker is dus geen Christen, want hij gelooft de Boodschap van Christus niet en draagt deze ook niet uit. Wat hij wel gelooft is de boodschap van de medicijnen, deze draagt hij dan ook goed uit, en hij verdient er goed geld aan. Hij mag voorop in het uitdragen van SCHARLAKEN KOORD. Hoe meer mensen hij mee krijgt om het SCHARLAKEN KOORD te volgen, hoe meer hij ze wegleidt van het Antwoord voor hun overtredingen, zonden, ongerechtigheden en ziekten en hoe meer hij ze vaste klanten van zijn apotheek maakt.

Je kan geen twee heren dienen!
Of je zal de een liefhebben en de ander haten!
Je kan niet God dienen en de mammon.


Dit is niet zomaar iets!
Deze tentencampagne is zware occulte misleiding!
De Almachtige heeft opnieuw Gewaarschuwd.
Dood komt binnen door toverij; inmense rebbeli door trots.

Alleen al door dit gegeven:
een apotheker voorop dragende het koord naar het huis van de hoer.
Dit zegt namelijk ook alles over de leiders.
Zij keuren dit goed, dus staan ze er vol achter en zijn ze vol medeplichtig aan het bewust voor geld verloochenen van Jezus Christus. Als men dit goedkeurt, welke gruwelen spelen er dan wel niet in hun eigen onderlagen?
Als Profeten zien we dit. Hun fundament is niet Christus!

Na de wandel met het SCHARLAKEN KOORD is daar de 'gezellige',
maar zeer occult belaste PASAR MALAM: een indonesisch eetfestijn, waarin volop zoutverbonden worden gemaakt door mensen die in hoererij leven en er anderen ook in meenemen! Een pasar malam is tenslotte heel uitnodigend.

God Zegt:
1 Korinthe 5:11
Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Wie zullen er deze pasar malam allemaal samen met fred sessink en zijn rebelse leiders, die zegt dat hij Christen is, maar ondertussen Christus compleet verloochend, eten? Maakt niet een beetje deeg, het gehele deeg zuur?
Zij komen allemaal onder de vloek en onder het Oordeel van God !
En dan hebben we het nog maar over 1 persoon.
Laat staan wat die anderen die onderdeel zijn van deze tentencampagne:
allemaal onderlagen, ongerechtigheden en demonie!

Jesaja 34:10-17
10 's Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden,voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven,
tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken.
11 Kauw en nachtuil zullen het in bezit nemen,
ransuil en raaf zullen daar wonen.
Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen
en het paslood van de leegte.
12 Zijn edelen – maar zij zijn er niet – zal men tot het koningschap roepen:
met al zijn vorsten is het gedaan.
13 In zijn paleizen zullen dorens opschieten,
netels en distels in zijn vestingen.
Het zal een woonplaats voor jakhalzen zijn,
een rustplaats voor struisvogels.
14 Wilde woestijndieren zullen daar hyena's tegenkomen,
de bok zal naar zijn metgezel roepen;
ja, daar zal het nachtelijk ongedierte tot rust komen
en voor zichzelf een rustplaats vinden.
15 Daar zal de pijlslang nestelen, eieren leggen,
uitbroeden en haar jongen koesteren in haar schaduw;
ja, daar verzamelen zich de wouwen,
de ene bij de andere.
Zoek het na in het boek van de HEERE en lees:
niet één van hen zal er ontbreken,
zij zullen elkaar niet missen,
want Mijn mond heeft het zelf geboden
en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.
17 Want Hij, Hij heeft voor hen het lot geworpen,
Zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint.
Tot in eeuwigheid zullen zij het bezitten,
van generatie op generatie zullen zij er wonen.

Dan is er vervolgens de opening door de eenheid der kerken, letwel zondagskerken gebouwd op het antichristelijke fundament van het vaticaan, welke  de tijden en de wet heeft verandert: NAAR de 'kerk' gaan en nog wel OP zondag gaat absoluut tegen Gods Heilige Werk in.
Zijn Tempel is IN ons; waar twee of drie in Zijn Naam Vergadert zijn, is Hij in hun midden = een Samenkomst; Handelingen 2 Samenkomsten bv bij mensen thuis; op het Fundament Jezus Christus, Apostelen en Profeten en eenieder heeft Iets!
Psalm 133; DAAR Gebiedt de Heer Zijn Zegen.


Daniel 7:25
Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Deze eenheid der kerken bewegen in 'een geest van eenheid',
niet in Eenheid in de Geest.
Een HemelBreed verschil.


In onze ervaring als Apostelen en Profeten,
weten we wat er huist in de organiserenden 'gemeentes'.

Uitgehouwen bakken, die geen water kunnen vasthouden,
Zegt God in Zijn Woord
.
Jeremia 2: 13
Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,lekkende bakken,die geen water houden.

Geestelijk hoererij en overspel ten top!!!
Laag na laag aan onopgeruimde hoererij.
En die lagen vinden elkaar en versterken elkaar,
door de zoutverbonden, die doormiddel van het sameneten
gemaakt worden.


(wij weten, dat 'hoge' heksen, een zoutverbond gebruiken om de persoon met wie zie gegeten hebben te vervloeken.)

En dit bovenstaande is nog slechts een topje van de ijsberg.

Daarna zonder Apostolische Covering de aanbidding in,
VOL wordt de tweede -orion- hemel naar beneden getrokken.
Zon, maan en sterren programma;s worden bewerkt of versterkt.
Een WAAR feest voor demonen en machten.
'Een heus pretpark voor de leviathan',
liet Hij ooit horen!


Wij weten. De 'leiders' van deze 'gemeente' gaan VOL tegen het Woord in,
zijn dubbelharig en liegen. Bij confrontaties met hen blijkt dit elke keer weer.
Een dubbelhartige leider is een bevuilde bron;
het bevuilde water loopt de geesten in van iedereen die hun erkent.
Onder de verantwoordelijkheid van deze leiders zijn al verscheidene mensen veel te vroeg overleden. Ook deze 'hypocriete' tentencampagne, want Ware Eenheid is er niet', zal en kan niet Jezus Christus, maar zal de dood in de onderlagen van ongerechtigheden hoogtij vieren.

En dat allemaal onder de antichristelijke apostolische cover van de paus,
de leider van babylon, de moeder van alle hoeren.
 


IEDEREEN IS WELKOM... Iedereen?
 


 

Er is maar een Weg uit!
Via het Kruis over het GOUDEN KOORD, Hij heeft alles Volbracht.


Hij heeft ALLES gegeven.
 
Zij die via het Kruis het GOUDEN KOORD volgen gaan het Heiligdom in
zij zullen zijn als de Berg Sion. 

Er zijn langs het GOUDEN KOORD koepelhuisjes:
huizen van hoererij, (hekserij=geroddel) waarvan de treden afdalen naar de gestorvenen, hier mag niet eens naar gekeken worden, (niet op omstandigheden kijkend!) strak moet er op Jezus Beweging gelet worden (Rechte Voren/lopen in Geloof, als over water), Jezus Die op het smalle pad naast het GOUDEN KOORD loopt Richting het Heiligdom.
(deel van twee in een uitgetekende Visioenen, welke Aquila Deborah ooit Ontving)

Psalm 87
De heerlijkheid van Sion
1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach.
Zijn fundament rust op de heilige bergen.
2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief
boven alle woningen van Jakob.
3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,
stad van God! Sela
4 Ik noem
Rahab en Babel onder wie Mij kennen;
zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:

die zijn daar geboren.
5 Van Sion wordt gezegd:
Man voor man is erin geboren.
De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

6 De HEERE telt hen erbij,
wanneer Hij de volken opschrijft,
en zegt: Deze is daar geboren. Sela
7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:

Al mijn bronnen zijn in U!Tot uitZuivering van de Bruid,
tot EER van Hem,

 
Zijn Getuigen,

Apostel David Jozua Israel Immanuel
& Apostel Theodora Maria Aquila Deborah

 
                                                                                                                 just by Grace....

 ...and His Voice Sounded as the sound of many waters (Rev.1:15b)    
                                 ...and he who does not Gather with Me scatters abroad. (Mat.12:30)
                                                                     ...God's River Makes the sea Healthy.  (Ezek.47:8b)

 
 


Klik links:
Wie is River of Glory ?
Jezus Christus HogePriester van het Nieuwe Verbond
Nederland boven de waterspiegel.
Kernleugens geestelijk nederland ontmaskerd!
Woord voor 6 december 2012: ontwikkelingen israel en wat God Spreekt.
Woord voor NU 31 december 2012: Overgang naar een Nieuw Seizoen.
(De HoogHeilige Weg)

Woord voor NU 14 april 2013 'Laat je fundamenten reinigen nu het nog kan.'
Woord voor Nu 29 januari 2014 'het land wordt zwartgeblakerd'

(klik link)
Koninkrijks Decreet 29 maart 2014 God sprak:
de vermeende nederlandse grondwet is teniet gedaan.


 
(klik links)

Wie Is River of Fullness? Introductie in Zijn Rivier.
Woord voor NU: Christus HogePriester van een Beter Verbond.
River of Fullness Revolutionaire Reformatie:
Het Apostelschap van Maria Magdalena vs nazi duitsland.Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op HIS KINGDOM ON EARTH
Website COURT of Zion,
Website River of Fullness FullCover Insurance
Website River of Fullness Taste all things - Food Authority (in bewerking)
Website River of Fullness ChildCare Coaching  (in bewerking)


Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op
River of Fullness - facebook,
River of Fullness - Basics,
River of Fullness - Wonders,
River of Fullness - Child Army,
River of Fullness - Counseling,
River of Fullness - Wonderland,  
River of Fullness - Beloved Kids,
River of Fullness - Tzadik Gadol, 
River of Fullness - True Worship,
River of Fullness - Source Family,
River of Fullness - Defender of the Word
River of Fullness - Movies with a Message,
River of Fullness - Agape Rhema Coaching, 
River of Fullness - on The Cutting Edge News,
River of Fullness - Jerusalem Prophets Council,
River of Fullness - Evangelism Source Streams,
River of Fullness - Taste all things Food Authority,
River of Fullnesson The Cutting Edge Warnings,
River of Fullness - Embrace His people in the islam,
River of Fullness - the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Fullness - Revolutionary Reformation Journal for Now,
River of Fullness - questions: test all things, hold fast what is Good,
River of Fullness - Blue Chambers, The Heart of Patmos (Joh. 14:2),
and River of Fullness - Sapphire Sea Prophetic Worship JoAnn McFatter.
River of Fullness - Revelation 11, Rhema-Word for Now,
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riveroffullness.org.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.
De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, Aanbidding en Toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of via skype van 21:30 - 22:00 uur.)

 
 
                      DAGELIJKS ONDERWIJS 
                                     middels

                        
Stromend RhemaWoord


                                                     en
 
Breakthrough Prayer- & Release His Promise Nights

zo Hij het Leidt; (internationale) Gebedsnachten tot Doorbraak en Vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
Deelname via Skype is mogelijk!

Info via info@riverofglory.eu
 
Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit Artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze Nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!


Uitschrijven?
Wil je voortaan deze Nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
ondanks de unieke Gouden Sleutels die we jullie mogen aanreiken,

klik dan helemaal onderaan op 'UNSUBSCRIBE'.
 
 
Klik hier om je in te schrijven in onze mailinglijst! / click to subscribe for our mailinglist
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source Centre
Prophets Council the Netherlands
website: riveroffullness.org  I email: info@riveroffullness.org 

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock
Meer info: info@riveroffullenss.org

Basis Jeruzalem:
Jerusalem Prophets Council
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riveroffullness.org
 
Jouw bijdrage is welkom in het
door Hem Gegeven StoreHouse 
en wordt ten volle benut voor het Kostbare Werk
dat Hij ons Toevertrouwt: 
Weet je je Geroepen, laat het ons weten
via info@riveroffullness.org
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI
en weten we ons meer en meer uit het babylonische bankwezen Geleid.